Sökning: "home care services"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden home care services.

 1. 1. Närståendes upplevelse av hälso- och sjukvård för demensdrabbade : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Jakobsson; Elinor Larsson; [2021]
  Nyckelord :Course of disease; Dementia; Healthcare services; Relative; Support; Demens; Närstående; Sjukdomsförlopp; Sjukvård; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en sjukdom som inte tillhör det normala åldrandet och påverkar inte bara den som drabbas av en demenssjukdom men också alla i dess närhet. En stor del av den vård som sker av en demensdrabbad person sker i hemmet av en närståendevårdare. LÄS MER

 2. 2. Interactive Technologies for Elderly Care

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Alexander Pettersson; André Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Interaction design; Elderly care; Home care; IoT; Node-RED; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the population is getting older, the demand for home care services is continuously increasing. According to industry forecasts, utilizing the current work methods in home care would probably not satisfy the future needs of older people. A few critical areas in home care are the daily visits and the nightly supervisions. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av symtomlindring vid palliativ vård i hemsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Kvist; Marita Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home care services; Nurses; Nursing home residents; Palliative care; Symptom management.; Erfarenheter; Hemsjukvård; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Symtomlindring; Vårdboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor inom hemsjukvård har till uppgift att bland flera andra arbetsuppgifter även symtomlindra patienter med palliativt vårdbehov som lider på grund av fysiska, psykiska, psykosociala eller existentiella orsaker. Palliativ vård innebär ett personcentrerat synsätt där kärnan ligger i att se hela människan och inte bara sjukdomen eller det för stunden framträdande symtomet. LÄS MER

 4. 4. Begreppet som säger allt och ibland inget alls - Hur socialsekreterare förstår och bedömer sexuellt riskfyllt beteende hos placerade flickor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Deman Hassan Elmi; [2021]
  Nyckelord :sexually risky behaviour; social workers; notions of girls’ sexuality; girls placed outside the home.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden social services has the overall responsibility for its youth within their municipality. Moreover, social workers have a responsibility to conduct an inquiry if there are suspicions of a youth getting harmed or harming oneself. LÄS MER

 5. 5. Interventioner som uppmärksammar närstående i palliativ hemsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Evelina Kilander; Pernilla Johansson; [2021]
  Nyckelord :Palliative care; Family; Interventions; Home care services; Palliativ vård; Närstående; Interventioner; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående är genom mänsklig närhet och trygghet mycket värdefulla för patienter i palliativ vård. Idag sker en allt större del av den palliativa vården i hemmet vilket innebär att närstående ges en mer central roll i vårdandet. LÄS MER