Sökning: "home care"

Visar resultat 1 - 5 av 2040 uppsatser innehållade orden home care.

 1. 1. Olika styrningslogiker inom hemtjänsten : En kvalitativ studie om olika styrformer inom hemtjänsten på organisatorisk nivå och individnivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Nummedal; Josefin Norrman; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Micromanagement; New Public Management; Standardisation; Trust-based governance; Detaljstyrning; Tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Trust-based management has been a subject for discussion in the Swedish government resulting from shortcomings of New Public Management, a method inspired by the KPI-driven (Key Performance Indicator) nature of the private sector, which has turned into a form of micromanagement when applied in the public sector. In order to address this, the Swedish government gave the delegation of trust the assignment to spread knowledge about how the alternative, trust-based governance, can be used in the public sector. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 3. 3. Betydande delaktighet : En litteraturöversikt av anhörigas erferanheter vid vårdplaneringssamtal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Buskas; Nathalie Andersson Granfors; [2023]
  Nyckelord :Care plan meeting; general literature review; nursing home; participation; relatives experience; Allmän litteraturöversikt; anhörigas erfarenheter; delaktighet; vårdboende; vårdplaneringssamtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet erfars av de äldre när de har en stöttande anhörig vid sin sida, och en god relation till sjuksköterskor finns. Sjuksköterskor erfar delaktighet som en balansgång mellan att vara rak och ärlig och att vara sensibel, men de ser det som ett kall att lära känna de äldres livshistoria och öka deras delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Smätbedömning i livets slutskede : Intervjustudie om distriktsköterskors erfarenheter från hemsjukvård

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anette Hedenberg; Arash Molavi; [2023]
  Nyckelord :Qualitative Research; Palliative Care; Home Care Services; Pain Assessment; Person-centered care; kvalitativ studie; palliativ vård; hemsjukvård; smärtanalys; smärtskattningsinstrument personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturerad smärtskattning är en högprioriterad åtgärd under patienters sista levnadsvecka enligt Socialstyrelsens styrdokument för palliativ vård. Vården i hemmet ska bedrivas personcentrerat där patientens hälsotillstånd utreds och ska syfta till att lindra lidande. LÄS MER

 5. 5. Kvinnorna i Uddeholm AB:s personaltidningar 1947–1982 : Från hemmafru till arbetare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maja Köhler; [2023]
  Nyckelord :genus; genuskontrakt; arbete; Uddeholm AB; kvinnor; personaltidning; kvinnliga arbetare;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den kvinnliga arbetaren, specifikt hur kvinnor gått från att vara främst en hemmafru till att också bli en arbetare. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera framställningen av kvinnors roll på Uddeholm AB genom företagets personaltidning. Åren som är aktuella i uppsatsen är 1947–1982. LÄS MER