Sökning: "home care"

Visar resultat 1 - 5 av 2240 uppsatser innehållade orden home care.

 1. 1. Injektioner med antipsykotika inom hemsjukvården BMSS – patientens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Claes Öhlander; Louise Lindfors Kjellberg; [2024-02-12]
  Nyckelord :Bemötande; Injektion; Psykofarmaka; Tvång; Hemsjukvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Injektionsbehandling med antispykotika ges som symtomlindrande behandling inom psykiatrin, både till de som lider av psykossjukdom eller för att minska svängningarna mellan hypo-/hypermani och depression vid bipoläritet. Patienter som är inskrivna i hemsjukvården BMSS, Boende Med Särskild Service, får ofta dessa injektioner i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. Bakom stängda dörrar - En kvalitativ studie om hur unga institutionsplacerade beskriver sin livssituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Evelina Axelsson; Claudia Giaretta; [2024]
  Nyckelord :closed residential care; out-of-home care; youth in secure residential care; children and young people s participation; total institutions; slutnen institutionsvård; vård utanför hemmet; ungdomar i sluten instutionsvård; barns och ungas deltagande; totala institutioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has examined how young people in out-of-home care, specifically special youth homes in Sweden (SiS), describe their life situation and their ability to make their voices heard during care. We used a qualitative document analysis approach, collecting 40 stories from young persons in secure residential care from three different sources. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Quist; Rebecka Axelsson; [2024]
  Nyckelord :emotions; end of life care; home care; nurse experience; palliative care; palliativ vård; livets slutskede; erfarenhet; sjuksköterskor; patientens hem;

  Sammanfattning : Background: Every year in Sweden, approximately 90,000 people die. Some die due to trauma or terminal illness, while others die from natural causes. When patients are in a terminal condition, they can receive support and nursing care from nurses in their own homes. LÄS MER

 4. 4. Sökande anses intet kunna förtjena : En analys av fattigvårdens behandling av fysiskt, kroniskt sjuka kvinnor åren 1906, 1916 och 1926 i Maria Magdalena församling på Södermalm i Stockholm

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Evelina C. Sandell; [2024]
  Nyckelord :Fattigdom; understöd; kvinna; kvinnor; fattig; fattiga; sjuk; sjuka; kronisk; kroniskt; fattigvård; fattigvården; sekelskiftet; 1900-talet; 1918; fattigvårdsreform;

  Sammanfattning : This essay examines the contact between the poor service and chronically and physically ill women during the first half of the 20th century at the Maria Magdalena parish at Södermalm in Stockholm. At the time the district was home to a substantial, poor population. LÄS MER

 5. 5. En möjlig väg hem : En scoping review om återförening och stöd som främjarkontakt mellan föräldrar och deras familjehemsplacerade barn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sana Dawoud; [2024]
  Nyckelord :Biological parent; contact; experiences; foster care; out of home care; reunification; support.; Biologiska föräldrar; erfarenheter; fostervård; föräldrar; kontakt; stöd; återförening.;

  Sammanfattning : Återförening är en del av det sociala arbetets uppgifter och är en förutsättning för att föräldrar och deras placerade barn ska kunna återförenas. Trots detta, är återförening ett outforskat eller ett begränsat område. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka återförening med hjälp av två forskningsfrågor. LÄS MER