Sökning: "homiletik"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet homiletik.

 1. 1. Hur förkunnas evangeliet i Göteborgs stift? En homiletisk studie med hermeneutisk ansats av predikningar tredje söndagen i fastan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anders Magnusson; [2023-01-03]
  Nyckelord :praktisk teologi; Göteborgs stift; Svenska kyrkan; förkunnelse; homiletik; evangelium; teologi; predikan; kristendom; tradition;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of this essay is to examine how the gospel is preached by priests in the Church of Sweden in the diocese of Gothenburg on the Sunday chosen for the essay. To be able to investigate this, I have watched, listened to, and transcribed six sermons from three different regions in Gothenburg that was broadcasted via the Internet on the seventh of March 2021. LÄS MER

 2. 2. Gud är kul : en studie om humor och homiletik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Gustaf Lennman; [2020]
  Nyckelord :Humorteori; homiletik; predikan; stilfigurer; retorik; identifikation; Svenska kyrkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som retorisk genre tar predikan plats varje söndag i varje församling inom Svenska kyrkan över hela vårt land. Predikan, eller homiletiken, är en retorisk genre som ända sedan Jesu dagar har utvecklats och spridit sig över hela världen. LÄS MER

 3. 3. Hör, ni som har öron: En studie av samtalets funktion för nutida predikan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Frida Mannerfelt; [2017]
  Nyckelord :Predikan; predikoförberedelse; predikoteori; homiletik; praktisk teologi; samtal; dialog; auktoritet; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this practical theological master’s thesis is to examine conversation as part of sermon preparation in present day preaching in the Lutheran Church of Sweden. This study combines studies of homiletical literature with qualitative empirical methods, stating that theory and practice informs one another. LÄS MER

 4. 4. Predikantskap i Frälsningsarmén : Erik Wickberg stabschef och general 1961–1974

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Preaching Salvation Army Erik Wickberg; Predikantskap Frälsningsarmén Erik Wickberg;

  Sammanfattning : Sammanfattning och slutsatserSyftet med undersökningen har varit att studera växelverkan hos Erik Wickbergs predikantskap, mellan den identitetsskapande funktionen och mellan hans försök att höja predikans status internationellt. På detta sätt har jag också velat lyfta fram predikans roll som pastoral företeelse inom FA och för att kunna göra detta har jag ställt följande frågor:1. LÄS MER

 5. 5. Metaforiskt narrativ i religiös didaktisk litteratur : - en studie av en religiös föreställningsvärlds struktur och övertygande moment

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Björgvinsson; [2012]
  Nyckelord :religiös föreställningsvärld; homiletik; didaktik; allegori; uppbyggelselitteratur; narrativ; peripeti; metafor;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur en religiös föreställningsvärld framställs och vill övertyga i den moderna berättelsen Ödehuset av William Paul Young. Detta kontrasteras mot en klassisk berättelse från 1678, Kristens resa av John Bunyan. LÄS MER