Sökning: "homogeniseringsprocesser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet homogeniseringsprocesser.

  1. 1. Det (o)komplicerade valet : En induktiv kvalitativ studie av kvinnors yrkesval till svensk sjöofficer mellan 1978 och 2020

    Master-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Erik Allerman; [2021]
    Nyckelord :sjöofficer; kvinna; yrkesval; värnplikt; grundläggande militär utbildning GMU ; sjöman; tematisk analys; militärsociologi; homogeniseringsprocesser; militära drivkrafter; RIASEC;

    Sammanfattning : Uppsatsen tar sitt avstamp i den ojämna könsfördelningen inom officerskåren i Försvarsmakten och organisationens målsättning att motverka densamma. Då yrkesvalet har blivit möjligt för kvinnor först i modern tid ingår de inte heller i den klassiska teorin som avhandlar det militära yrkesvalet. LÄS MER