Sökning: "homosocial konstruktion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden homosocial konstruktion.

  1. 1. H.C Andersen en försvarare av sin tids manlighetens ideal, eller blott en vekling? : En analys över hur det manliga och maskulina idealet yttrade sig i Andersens sagor under 1840-talet.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Emma Danielsson; [2022]
    Nyckelord :Historia; manlighet; maskulinitet; homosocial konstruktion;

    Sammanfattning : Denna C-uppsats granskar 8 av H.C Andersens sagor som gavs ut under 1840-talet utifrån två teorier. Den första är teorin innebär att manlighet är en homosocial konstruktion och den andra teori hävdar att skönlitteraturen ger läsaren en bild av vilka normer och värden samhället och författaren hade under den period då verket skrevs. LÄS MER