Sökning: "honor culture"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden honor culture.

 1. 1. Att möta flickor i grundskolan som lever i en hederskultur : Skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande insatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Liza Zöögling; Awas Babur; [2021]
  Nyckelord :Girls; health talks; honor culture; primary school; school nurse; student health teams.; Elevhälsoteam; flickor; grundskola; hederskultur; hälsosamtal; skolsköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tusentals kvinnor och flickor mördas årligen på grund av heder internationellt och det är oftast av manliga släktingar för att återta hedern för familjen. Socialstyrelsen beskriver hedersrelaterat våld en kränkning av de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak? : En kvalitativ studie om socialsekreterares och enhetschefers upplevelser av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Astrid Allert; Sofia Sjönneby; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; values of honor; social services; interventions; perpetrators; victims of violence; culture; hedersrelaterat våld och förtryck; hedersnormer; socialtjänsten; insatser; förövare; våldsutsatta; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att på en kommunal nivå undersöka hur arbetet och kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck ser ut inom socialtjänsten. Fokus är på socialarbetares upplevelser och resonemang kring hedersrelaterat våld. LÄS MER

 3. 3. I hederns namn - Om införande av ett särskilt hedersbrott mot bakgrund av principer för kriminalisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Fredin; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Kriminalisering; Hedersbrott; Heder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck har fått stor uppmärksamhet i samhällsdebat-ten under 2000-talet. Den ökade uppmärksamheten har resulterat i en rad åt-gärder från staten, däribland kriminaliseringar. För att en ny kriminalisering ska vidtas behöver den kunna rättfärdigas. LÄS MER

 4. 4. Barn och unga i sekter ur ett perspektiv av hederskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ann-Sofie Sojka Al Hamede; Elisabeth Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :sects; honor; honor-related violence; children; youth; sekt; sekter; heder; hedersrelaterat våld; barn; unga;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to investigate children's and young people's living conditions within sects and within honor culture, and to examine similarities and differences between children's vulnerability within a context of sect and a context of honor. This was done by performing an analysis of two journalistic books that depict experiences based on both contexts. LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat Våld och Förtryck

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Ayad; Asma Halak; [2021]
  Nyckelord :Action plan; honor; honor related violence; intersectionality; oppression and social service  ;

  Sammanfattning : abstract The purpose of this study is to shed light on the experiences of the social workers when managing and treating errands concerning young girls/women who are exposed to honor related violence and oppression in several municipalities in Central Sweden. The study’s main questions focus, and purpose was based on five qualitative interviews. LÄS MER