Sökning: "honour-related violence"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden honour-related violence.

 1. 1. ''När varningsklockorna ringer'' : En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma inom socialt anknutna arbeten definierar och hanterar hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Isabelle Warming; Bryar Rashid; [2019]
  Nyckelord :Social work; honour related violence and oppression; culture; professionals; sexuality; patriarchy; Socialt arbete; hedersrelaterat våld och förtryck; kultur; yrkesverksamma; sexualitet; patriarkat;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma inom socialt anknutna arbeten definierar och hanterar ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Det för att öka kunskapen om utvecklingsområdet hedersrelaterat våld och förtryck i det sociala arbetets yrkesutövning. LÄS MER

 2. 2. ”Det finns ju inget svårare än att behöva bryta upp med hela sin familj” : En intervjustudie om hur socialtjänsten och skyddade boenden han- terar ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Allared; Maria Wirén; [2019]
  Nyckelord :Honour-related violence; crimes of honour; sheltered housing; social services; stigmatization; resources; long-term strategies; Hedersrelaterat våld; skyddat boende; socialtjänst; stigmatisering; resurser; långsiktiga strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare inom social- tjänsten och på skyddat boende arbetar med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. Följande frågeställningar preciseras; Vilka dilemman beskriver socialarbetare inom socialtjänsten och på skyddat boende finns i arbetet för att stödja hedersutsatta kvinnor? Hur kan arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck förstås i relation till en kritisk praktik? Stu- dien baseras på en kvalitativ ansats i form av intervjuer med totalt sex stycken socialarbetare verksamma inom socialtjänst och på skyddat boende med kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 3. 3. VÅLD I HEDERNS NAMN : SOCIALSEKRETERARENS HANTERING AV HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hassan Åde; Fahim Azad; [2019]
  Nyckelord :Honor-related violence and oppression; management; culture; prevent; Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck; hantering; kultur; förebygga;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how social services in a county in central Sweden work preventively against honor-related violence and oppression. The study aims to investigate the obstacles, challenges and preventive opportunities that social workers face in the work. LÄS MER

 4. 4. Titta på Muhammeds dotter! : -en kvalitativ studie om kvinnans roll i den kurdiska kulturen.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mari Humaloja Olsson; [2019]
  Nyckelord :gender roles; honordiscourse; norms; identities; violent capital; nation-building; könsroller; hedersdiskurs; normer; identiteter; våldskapital; nationsbyggande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur kurdiska kvinnor rekonstruerar könsroller, normer och värderingar i spänningsfältet mellan den kurdiska kulturen och det svenska samhället utifrån en hedersdiskurs. Utifrån syftet har studien diskursanalys som metod och teori med stora, och stundtals nationella, diskurser i fokus. LÄS MER

 5. 5. Den juridiska paradoxen : Vilka faktorer är avgörande vid hedersrelaterade LVU-omhändertaganden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Ahlström; [2019]
  Nyckelord :Honour-related violence and oppression; Swedish administrative court; social service; child welfare investigations; Social Sciences;

  Sammanfattning : The legal paradox. Which factors are decisive in honour-related cases for compulsory care of young persons? Previous studies have shown that honour-related violence and oppression has grown to become a major problem in Sweden. The municipal social service is obliged to help and support all people who become victims of violence. LÄS MER