Sökning: "hopp"

Visar resultat 1 - 5 av 1448 uppsatser innehållade ordet hopp.

 1. 1. ”Vi vill försöka ge dem hopp och tro på ett bättre liv, att de förtjänar någonting som de kanske drömde om när de var barn” En intervjustudie om socialt arbete riktat till migranter med erfarenhet av sex mot ersättning och sexuell exploatering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Sjöstedt; Tilda Bengtsson; [2023-05-31]
  Nyckelord :Sex mot ersättning; migranter; utsatthet; socialt arbete; erkännandeteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur det sociala arbetet kan utformas för att möta migranters särskilda utsatthet i sexhandeln. Mer specifikt ville studien undersöka professionellas erfarenheter och upplevelser av att arbeta med insatser riktade till migranter i en nordisk kontext. LÄS MER

 2. 2. ARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV ARBETSTERAPI INOM PALLIATIV VÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Rydström; Ida Johansson; [2023-05-24]
  Nyckelord :Occupational therapy; Palliative care; OTIPM;

  Sammanfattning : Bakgrund En god palliativ vård ska möjliggöra ett så aktivt och meningsfullt liv inom samtliga delar av livet och behandling ska anpassas utifrån patientens önskan och livssituation. Därför är arbetsterapeuter en yrkesgrupp som är lämpad att arbeta inom palliativ vård då de har ett personcentrerat förhållningssätt och genom kompensation, aktivitetsträning, anpassning och modifikation av miljön möjliggör för delaktighet och aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars behov av information när deras barn vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Kjellin; Nelly Leviné; [2023-04-20]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; information; behov; föräldrar; familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) påverkas hela familjen. Föräldrarna till barnet lever mellan hopp och förtvivlan och tiden på IVA kan vara mycket påfrestande för föräldrarna. LÄS MER

 4. 4. Att leva med lungcancer : -Upplevelser av att leva med en livshotande cancersjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Josefin Lantz; Xingxing Mei; [2023]
  Nyckelord :Lidandet; litteraturöversikt; lungcancer; omvårdnad; personcentrerad vård; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är en sjukdom som innebär ett uttalat lidande för de drabbade personerna. Sjuksköterskan kan med hjälp av ett personcentrerat förhållningsätt och med en förståelse för det individuella lidandet skapa en vårdrelation som underlättar livet för de lungcancersjuka personerna. LÄS MER

 5. 5. Om jag bara hade vetat : information om prognos till närstående vid obotlig cancer - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marija Angel; Johanna Mayer; [2023]
  Nyckelord :Cancer; Palliativ vård; Närstående; Prognos; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancersjukdomar utgör idag den andra vanligaste dödsorsaken i världen. Ungefär en fjärdedel av de som drabbas av cancer kan inte botas. När en sjukdom eller skada är bortom bot övergår sjukvårdens inriktning i palliation som ämnar att främja livskvalitet och lindra lidande. LÄS MER