Sökning: "horisontell och vertikal diskurs"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden horisontell och vertikal diskurs.

 1. 1. Ämnesintegration mellan matematik och karaktärsämnet på fordons- och transportprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Wulff; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ämnesintegration är en arbetsmetod som används för att förena olika ämnen genom samverkan; före¬liggande studie kommer specifikt behandla förhållandet mellan matematik och fordons- och transportprogrammets karaktärsämne. Metoden används både för att motivera elever och skapa meningsfullhet i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. "Läs nu det här så blir du en god människa..." - En studie av lärares syn på sitt arbete med skönlitteratur på yrkesförberedande gymnasier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Oscar Lövgren; Sofia Svarvell; [2016]
  Nyckelord :genusperspektiv; horisontell och vertikal diskurs; kunskapssyn; läraruppdrag; läsning; skönlitteratur; svenskämnet; yrkesprogram; ämneskonceptioner; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur svensklärare verksamma på gymnasieskolor, med i huvudsak yrkesförberedande program, resonerar kring sitt arbete med skönlitteratur och hur detta tar sig uttryck i deras undervisningsmaterial. Våra forskningsfrågor är: Vilka faktorer eller omständigheter påverkar lärarnas syn på svenskämnet, med fokus på skönlitteratur och läsning? Vilka konsekvenser får detta för lärarnas syn på svenskämnet, med fokus på skönlitteratur och läsning? Resultatet visar att lärarnas syn på svenskämnet, skönlitteratur och läsning kan sammanfattas inom följande kategorier: svenskämnets konceptioner i teori och praktik, kunskaper och attityder inom olika utbildningar, värdegrundsarbete och digitaliserad undervisning. LÄS MER

 3. 3. Litteratursamtal på högstadiet : en studie utifrån elevperspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Eva Hesslow; [2014]
  Nyckelord :Litteratursamtal; högstadieelever; inramning; elevperspektiv; läsförståelsestrategier; elevledda samtal; samtalsstrategier; vertikal diskurs; horisontell diskurs;

  Sammanfattning : SammanfattningHösten 2013 kom resultatet av den senaste PISA-mätningen där svenska elevers resultat i läsförståelse visade sig ha sjunkit markant, vilket bekräftade tidigare års sjunkande resultat. Enligt Skolverket är det främst de lågpresterande elevernas resultat som har försämrats och Skolverket lyfter fram elevers ökade egna arbete som en möjlig förklaring. LÄS MER

 4. 4. Horisontell och/eller vertikal kommunikation : En studie av förändringsarbetet på ett omvårdnadsboende vid byte av huvudman

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annika Almqvist Höddelius; Petra Holmgren Reichler; [2011]
  Nyckelord :organisationsförändring; arbetstagarperspektiv; horisontell och vertikal kommunikation;

  Sammanfattning : Genom en fallstudie av en organisationsförändring har vi studerat de anställdas upplevelse av kommunikation i samband med huvudmannabyte. Organisationsförändringen berör ett omvårdnadsboende för äldre som genom ett anbudsförfarande byter huvudman. LÄS MER

 5. 5. Att rätta hons o hans text

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Linda Dahlkvist; Jennie Johansson; [2009]
  Nyckelord :agerande; språkriktighet; horisontell diskurs; vertikal diskurs;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Språket är under ständig förändring. Enligt aktuell debatt anser många attpågående språkförändringar är något negativt för det svenska språket. Forskning som gjorts avbland annat Hård af Segerstad (2002) visar att IT- revolutionen är på väg att skapa en storförändring i vårt förhållande till språket. LÄS MER