Sökning: "hotell miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden hotell miljö.

 1. 1. Intresseavvägningar för planprojekt - inom Stockholms innerstad

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Joel Wennström; [2020]
  Nyckelord :Stockholm; balancing of interests; public interests; common good; private interests; ideology; detailed development plan; the land and environmental court; the land and environmental supreme court; county administrative board; appeals; the dynamometer model; the beam scale model; utilitarianism; unitary; rights-based; dialogical; planning and building act; environmental code; Stockholm; intresseavvägning; allmänintresse; allmänna intresse; enskilda intressen; ideologi; detaljplan; mark- och miljödomstolen; mark- och miljööverdomstolen; länsstyrelsen; överklaganden; balanasvågsmodell; fjädervågsmodell; Utilitarianism; unitary; rights-based; dialogical;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras hur avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen hanteras avde dömande organen och hur de olika sakägarna resonerar utifrån de olika intressena. Arbetet har genomförts som en fallstudie där fyra olika byggprojekt studerats. LÄS MER

 2. 2. Skomakarudden - Bostäder för havsnära möten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Sofie Odby; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This master thesis investigates how to build in a sensitive environment in two senses. Partly, in terms of the physical context; Bovallstrand, a small fishing village in the archipelago of Bohuslän, with strength building restrictions and a present cultural heritage. Further, the chosen site for the project. LÄS MER

 3. 3. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anja Henningsson; [2019]
  Nyckelord :hotell och restaurang; sittplatser; uteservering; kvalitetskriterier; skydd; komfort; njutning; vistelseytor; offentlig miljö; grönska;

  Sammanfattning : Hotell och restauranger behöver en inbjudande miljö som för att locka och få sina gäster att trivas, stanna och återkomma. (Bitner 1990; Ryu & Han 2010) Hotell och restaurangers utemiljö är en av de vistelseytorna som kan vara med och bidra till människors välbefinnande oavsett om den ligger i staden eller på landsbygden. LÄS MER

 4. 4. Sustainability in hospitality : A case study of hotel Galomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Lovisa Paula Clevehorn; [2019]
  Nyckelord :Key words: environment; hospitality; life cycle assessment; sustainability; tourism.; Nyckelord: besöksnäringen; hållbarhet; livscykelanalys; miljö; turism.;

  Sammanfattning : Newly refurbished Galomar opened in the summer of 2018 and is awarded the first self-sufficient hotel in Madeira Island out of renewable energy sources. The hotel management is highly engaged in sustainability and therefore wants to ensure that they are doing everything achievable to be as sustainable as possible. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan från svenska fjällstugor - En fallstudie av fyra stugor längs norra Kungsleden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Klara Elmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hållbar turism; fjällstuga; Svenska Turistföreningen; STF; Kungsleden; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som skrivits i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), beräknas och utvärderas de växthusgasutsläpp som driften av föreningens fjällstugor, belägna i väglöst land, ger upphov till. Beräkningarna baseras på de fyra fjällstugorna Alesjaure, Sälka, Kårsavagge och Nallo. LÄS MER