Sökning: "hr rollen"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden hr rollen.

 1. 1. Med värdegrunder som kompassnål : En fallstudie av anställdas upplevelser av värdegrundsarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Karolina Paulsrud; Johanna Rönnlund; [2018]
  Nyckelord :Implementeringsarbete; Värderingar; Värderingsarbete; Fallstudie;

  Sammanfattning : Många företag prioriterar idag högt att arbeta efter värdegrunder och ha en stark organisationskultur. Frågan är dock om dessa värdegrunder verkligen implementeras i det dagliga arbetet eller om de är till bara för att visa en fasad utåt. LÄS MER

 2. 2. Diskriminering enligt DO - En analytisk studie av Diskrimineringsombudsmannens bedömningar i jämförelse med Arbetsdomstolens avgöranden i rättsfall som berör etnisk diskriminering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonathan Argyris; Tilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :HR; DO; Diskrimineringsombudsmannen; Etnisk Diskriminering; Rättsfall; Diskrimineringslag; Lag om Diskrimineringsombudsmannen; AD; Arbetsdomstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering och Diskrimineringsombudsmannens bedömningskriterier vid handläggning av diskrimineringsärenden som berör etnisk diskriminering. Ombudsmännens bedömningar jämförs med Arbetsdomstolens beslut i 17 rättsfall som berör etnisk diskriminering. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för det nya nationella försvaret : En fallstudie av plutonchefskapet vid den 161.strilbataljonen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Fredrik Fredin; Peter Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Administrate; HR-Transformation; leadership; management; national defence; organisational change; paradox change; Swedish Armed Forces; Swedish Air Force; administration; chefskap; HR-Transormation; ledarskap; nationellt försvar; paradoxförändring; organisationsförändring; Försvarsmakten; Flygvapnet;

  Sammanfattning : Omvärldsförändringar har inneburit att regeringen gett Försvarsmakten en ny inriktning med ett ökat fokus på förmågan att försvara Sverige. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för förutsättningarna för chefskapet på plutonsnivån i det nationella försvaret och utveckla kunskap om vilka förutsättningar plutoncheferna har att möta de krav som det nya nationella försvaret ställer. LÄS MER

 4. 4. "Det gäller att hänga med" : En kvalitativ studie om hur digitaliseringen har påverkat HR-avdelningars arbete och roll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Frida Ekelund; Jannie Lahti; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; digital HR; HR-avdelningar; förändring; digitala verktyg; HRs roll;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vad har digitaliseringen inneburit för HR-avdelningar inom den offentliga sektorn? Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera hur digitaliseringen har påverkat HR-avdelningars arbete och roll, för att skapa en förståelse för vilka följder digitaliseringen har lett till för HR-avdelningarna. Metod: En induktiv ansats och kvalitativ datainsamling där det empiriska materialet samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer på informanternas arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. Konsten att möta olika förväntningar i personalarbete : En kvalitativ studie om upplevd rollkonflikt hos HR-praktiker inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lydia Karlsson; Anna Hermansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien ämnade att söka förståelse för om yrkesverksamma inom personalarbete (HR) i den offentliga sektorn upplever rollkonflikter som en följd av olika förväntningar hos arbetsgivare och arbetstagare. Studien utgjordes av en kvalitativ design och ett målinriktat urval tillämpades, vilket resulterade i tio HR-praktiker. LÄS MER