Sökning: "humanistisk kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden humanistisk kompetens.

 1. 1. Sjuksköterskan i mötet med patienter som behandlas för depression : en litteraturöversikt

  M1-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Pernilla Salo; Ulrika Windolf; [2016]
  Nyckelord :Depression; Humanistisk hälsa; Mötet; Patient; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Denna litteraturöversikt konstaterar att sjuksköterskans roll i mötet har visat sig vara av stor vikt för patienter med depression. Vårdrelationen har visat sig vara betydelsefull för både patient och sjuksköterska. Sjuksköterskans kompetens och förhållningssätt avgör hur omvårdnaden upplevs av patienten. LÄS MER

 2. 2. Det osynliga är uppenbart : En kvalitativ metasyntes med fokus på grupphandledning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Peter Brink; [2014]
  Nyckelord :group supervision; caring science; meta synthesis; professionalism;

  Sammanfattning : Det livslånga lärandet har stor betydelse för framtidens sjukvård. Dessvärre reagerar sjukvården alltför långsamt på denna förändring. Möjligen kan en kombination av grupphandledning och vårdvetenskap vara rätt medicin. LÄS MER

 3. 3. Anställningsbarhet : Hur anställningsbarhet framställs och åskådliggörs utifrån platsannonsers formulerade kompetens- och egenskapskrav

  Master-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jenny Pitkänen; Hanna Sandén; [2014]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; platsannonser; kompetens- och egenskapskrav; individ; arbetsgivare; diskursanalys;

  Sammanfattning : Anställningsbarhet är ett vanligt förekommande begrepp i forskning men även i en europeisk samhällskontext. Syftet med föreliggande studie var att granska platsannonser riktade mot yrkesprofessionerna läkare, lärare och polis och då med fokus på hur anställningsbarhet framställdes i termer av de kompetens-och egenskapskrav som fanns inskrivna i annonserna. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan personcentrerad vård och sjuksköterskans arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marika Cederberg; Rosita Gustavsson; [2012-06-12]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; sjuksköterska; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan och omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale grundade den moderna omvårdnaden och sjuksköterskeyrket som en profession. Hon ansåg att omvårdnad inte var underordnad medicinen och genom utbildning ville hon göra omvårdnad till ett kompetens-område med yrkesstatus. LÄS MER

 5. 5. Anställningsbara humanister : En kvalitativ studie om studenternas syn på anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alice Kornilova Phersson; [2012]
  Nyckelord :Employability; humanist student; qualitative study; qualitative interviews; critical linguistic analysis; multimodal text analysis; interpellation; social field; habitus; anställningsbarhet; humaniora kris; universitet; akademi; högskola; student; kommunikation; humanistisk kompetens; strategisk kommunikation; planerad kommunikation; kommunikationsmodell; interpellation; Althusser; Bourdieu; socialt fält; symbolisk kapital; habitus; kritisk lingvistisk analys; kvalitativa intervjuer; fokusgrupper; multimodal analys;

  Sammanfattning : Employable humanists. A qualitative study on humanist students' views on employability.The crisis of the humanities is a controversial debate in the media and within academic settings. Because of lack of request for humanists in the labor market, the question of humanistic skills and employability is becoming increasingly important. LÄS MER