Sökning: "hur är en dålig lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden hur är en dålig lärare.

 1. 1. Gruppdiskussioner på distans - framgångsrikt eller inte?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Fredrik Mårtensson; Linus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Group discussions; distanced; Zoom; breakout rooms; functionality; flexibility; social relationships; camera usability; simplicity; agility; poor communication; distractions; engagement; Gruppdiskussioner; distanserat; Zoom; breakout-rooms; funktionalitet; flexibilitet; sociala relationer; kameraanvändlighet; enkelhet; smidighet; dålig kommunikation; distraktioner; engagemang.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärare samt studenters distanserade gruppdiskussioner inuti Zoom’s funktion breakout-rooms, samt hur studenternas engagemang följaktligen har påverkats. Studien är grundad i tre semistrukturerade fokusgrupper gjorda med studenter samt lärare med erfarenhet av distanserade gruppdiskussioner inuti breakout-rooms. LÄS MER

 2. 2. Lärar-elevrelationens betydelse för tidigare elevers skolgång

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Aidin Akbari; [2022]
  Nyckelord :pedagogik; relationellt perspektiv; motivation; relationens betydelse; tidigare elevers upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt tidigare gymnasieelevers upplevelser gällande deras relationer med sina lärare. Syftet med studien är att få en förståelse för vilken betydelse lärar-elevrelationen har haft för elevens skolgång utifrån den tidigare elevens upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av elever i särskilda utbildningsbehov i matematik - Hur arbetar speciallärare för att bidra till inkludering?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Linda Ahlstedt; Susanne Forsner; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; Elever i SUM; Matematikundervisning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie har varit att synliggöra hur speciallärare kan arbeta med och ge stöd till elever i Särskilt Utbildningsbehov i Matematik, elever i SUM, och hur arbetet verkar främjande för deras inkludering i matematikundervisningen. Studien har med hjälp av en kvalitativ webbenkät undersökt hur elva speciallärare med inriktning matematikutveckling beskriver att de bidrar till en inkluderande undervisning för SUM-elever på organisations-, grupp- ochindividnivå, samt vilka möjligheter och hinder, gällande detta, som de beskriver. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig karaktärsgestaltning –en komparativ studie som belyser skillnaderna mellan bröderna Grimms sagor och Disneys adaptioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexandra Andrade; Emelie Dahlin Jansson; [2021]
  Nyckelord :Walt Disney; Bröderna Grimm; Snövit; Askungen; Törnrosa; Identitetsskapande; Stereotyper;

  Sammanfattning : I vår uppsats jämför vi bröderna Grimms sagor Snövit, Askungen och Törnrosa med Walt Disneys adaptioner av dessa.I de flesta utgivna sagohistorier skildras den kvinnliga karaktären på två olika sätt där det goda möter det onda. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskapslärares digitala kompetens : En intervjustudie med fem samhällskunskapslärare under coronapandemin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Ryberg Modeland; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitalisering; samhällskunskap; coronapandemin;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats kommer läsaren att möta en undersökning om hur samhällskunskapslärare uppfattar sin digitala kompetens under coronapandemin. Detta görs utifrån tre utgångspunkter. LÄS MER