Sökning: "hur är ett företag uppbyggt"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden hur är ett företag uppbyggt.

 1. 1. När det digitala servicelandskapet komprimeras : Hur bygger företag då förtroende?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Petter Sandhammar; Simon Frohm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen de senaste decennierna har ritat om kartan för var och hur servicemötet äger rum, denna mötesplats benämns i tidigare forskning somservicelandskap. Inom forskningsområdet undersöks traditionellt sett det fysiska servicelandskapet. LÄS MER

 2. 2. Från normblind till medveten : hur Norra Skogsägarna arbetar för jämställdhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linnea Edwang; Paula Sundkvist; [2018]
  Nyckelord :kvalitativa intervjuer; fallstudie; könskodning; maktfördelning; skogsbruk;

  Sammanfattning : Jämställdhet är något som borde vara självklart i dagens samhälle och den generella uppfattningen är att Sverige ligger i framkant. Vad gäller jämställdhet i skogssektorn så har vi dock en lång väg kvar att gå då endast 17 % av de yrkesverksamma i den praktiska delen av det storskaliga skogsbruket är kvinnor. LÄS MER

 3. 3. The moment you accept I(n)trapreneurship, you grow! : En kvalitativ studie om hur IT-branschen synliggör intraprenörskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Oscar Sörlin; Viktor Hederos; Erik Hällefors; [2018]
  Nyckelord :Intrapreneurship; innovation; creativity; co-workers; leadership; IT-businesses; IT-industries; Intraprenörskap; innovation; kreativitet; medarbetare; ledarskap; IT-företag; IT-branschen;

  Sammanfattning : Frågeställning och syfte Syftet med studien är att synliggöra hur företag arbetar för att främja intraprenörskapet hos sina medarbetare, med två tillhörande problemformuleringar. Vilka faktorer är avgörande för att främja intraprenörskapet inom IT-branschen? Hur påverkar idégenerering, ledarskap och kultur intraprenörskap?   Teori Det teoretiska kapitlet är uppbyggt efter intraprenörskap, idégenerering, ledarskap och kultur vilket utgör grunden för studien. LÄS MER

 4. 4. Genomsökning av filsystem för att hitta personuppgifter : Med Linear chain conditional random field och Regular expression

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Gabriel Afram; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Linear chain conditional random field; Machine learning; Stanford NER; Precision; Recall; F-score; Regular expression; GDPR; Linear chain conditional random field; Maskininlärning; Stanford NER; Precision; Recall; F-score; Regular expression;

  Sammanfattning : The new General Data Protection Regulation (GDPR) Act will apply to all companies within the European Union after 25 May. This means stricter legal requirements for companies that in some way store personal data. The goal of this project is therefore to make it easier for companies to meet the new legal requirements. LÄS MER

 5. 5. Spårbarhet i icke kontinuerliga interna logistikflöden : En fallstudie på Valmet AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Agnes Lindell Stålbröst; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag ställs det höga krav på ett företags logistiska informationsflöde, och den tillgängliga litteraturen beskriver allt oftare vikten av att binda det fysiska materialflödet med dess tillhörande information i ett och samma flöde för att säkerställa en spårbarhet. Spårbarhet beskrivs ofta som strategiskt nödvändigt i alla produktionssammanhang detta till trots är många företag skeptiska till en implementering av en spårbarhetslösning till följd av den upplevda osäkerheten gällande avkastning och mängden olika val när det kommer till "olika teknologier, olika systemutvecklare och ingen enskild enda standard". LÄS MER