Sökning: "hur använder vi artefakter i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden hur använder vi artefakter i förskolan.

 1. 1. ”Det är en enorm vinst att jobba med flerspråkiga barn” : En intervjustudie med sex förskolepedagoger om deras uppfattningar av att arbeta språkutvecklande och inkluderande med flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Angelica Kersten; Karolina Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; språkutveckling; inkludering; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar sex förskolepedagogers syn på flerspråkighet samt de flerspråkiga barnens språkutveckling i förskolan. Syftet är att bidra med kunskap om några olika uppfattningar som förskolepedagoger har av att arbeta språkutvecklande och inkluderande med flerspråkiga barn i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i förskolan : Pedagogers syn på och kunskap om digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amilia Berglund; Ann-Sofie Lundström; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg. Digital kompetens. Mediering. Artefakter. Kunskap. Pedagogik. Förskola. Undervisning. Digitalisering;

  Sammanfattning : Denna studie har som sitt syfte att ge en djupare kunskap angående hur pedagogers förhållningssätt ser ut och hur de säger sig arbeta med digitala verktyg i förskolans undervisning. Vårt metodval för denna studie var att använda oss utav en kvalitativ metod, med halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Musikens betydelse i förskolans undervisning : En kvalitativ studie om förskollärares tankar kring sin användning av musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Klingvall; Evelina Hägg; [2020]
  Nyckelord :Musik i förskolan; undervisning; förskollärares förhållningssätt; förskola; samspel; känslor; medierande redskap; appropriering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att skapa kunskap kring vilken betydelse förskollärare ger musiken i undervisningen idag. Genom semistrukturerade intervjuer har tio verksamma förskollärare fått ge sina svar kring vilken betydelse de ger musiken samt hur de använder den i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Matematik genom digitala verktyg i förskolan - En studie om pedagogers tekniska pedagogiska ämneskunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andersson Helena; Pousar Emelie; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg; förskola; matematik; pedagog; TPACK; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar med matematik genom digitala verktyg. Utifrån de nya kraven i Läroplan för förskolan Lpfö 18 (2018) om att pedagoger ska bedriva undervisning i förskolans verksamhet och de nytillkomna begrepp som relaterar till digitalisering ansåg vi att detta område var intressant att studera inför vårt kommande arbete i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Matematikundervisning i den fria leken : En studie om hur några pedagoger stöttar barns matematiska förmåga i den fria leken på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Skog; Frida Klasson; [2019]
  Nyckelord :Pedagog; Matematik; Stöttning; Fri lek; Matematiska resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur några pedagoger använder matematik i den fria leken i förskolan. De två frågeställningar som ska besvara vårt syfte är: Hur stöttar pedagogerna barns matematiska förmåga i den fria leken på förskolan? Vilka resurser använder pedagogerna i förskolans miljö för att främja barns matematiska lärande i den fria leken?  Vi har använt oss av observation som metod i studien. LÄS MER