Sökning: "hur barn ser sitt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden hur barn ser sitt lärande.

 1. 1. Digitala verktyg : En del av förskolans vardag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Susanna Forsmark; [2019]
  Nyckelord :preschool; digitization; digital tools; play; adequate digital skills; learning;

  Sammanfattning : Den digitala tekniken förändras ständigt, vilket innebär att människor behöver anpassa sig och utveckla sina färdigheter. Detta innebär även att förskolan behöver göra förändringar i sin verksamhet för att kunna ge barnen rätt möjligheter för att utveckla adekvat digital kompetens. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande och främjande -om tidiga insatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Artberger; [2019]
  Nyckelord :Förebyggande arbete; förskolan; pedagogisk dokumentation; specialpedagogens roll; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Artberger, Ulrika (2018). Förebyggande och främjande – om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingssamtal - ett prioriterat samtal? : En kvalitativ studie om vårdnadshavares uppfattningar av utvecklingssamtal

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annika Johansson; Linda Landén; [2019]
  Nyckelord :utvecklingssamtal; vårdnadshavare; sociokulturell teori; elevledda utvecklingssamtal; bedömning; IUP; läroplan; elevinflytande; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vårdnadshavares uppfattningar av utvecklingssamtal. Studiens frågeställningar är: Vilka förväntningar har vårdnadshavare på utvecklingssamtal? och Hur beskriver vårdnadshavare utvecklingssamtal? Som teoretisk utgångspunkt har ett sociokulturellt perspektiv använts. LÄS MER

 4. 4. Talets Gåva : En observations- och intervjustudie om hur förskollärares förhållningssätt kan påverka barns talspråksutveckling

  M1-uppsats,

  Författare :Ingela Lindblad; Malin Simgren; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; Kvalitativa Intervjuer; Observationer; Sociokulturellt Perspektiv; Samspel; Kommunikation;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar de flesta små barn i Sverige en stor del av sin vakna tid på förskolan, vilket gör att verksamheten har en betydande roll i barns liv. Trots långa, stressiga dagar måste förskollärare finna sätt att undervisa på, så att barn i förskolan får tid och stöd till att utveckla deras talspråk. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ju ändå sitt barn man lämnar ifrån sig” Vårdnadshavares och pedagogers berättelser om inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Levin; Amanda Wiberg Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Barn; Berättande; Berättelser; Erfarenheter; Förskola; Inskolning; Introduktion; Känslor; Pedagog; Upplevelser; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den kvalitativa studien har varit att lyfta fram och synliggöra vårdnadshavare i den inskolning som sker i förskolan samt att klargöra och belysa likheter och skillnader i vårdnadshavares och pedagogers berättelser kring inskolning. Pedagogernas perspektiv används i studien för att synliggöra huruvida pedagogernas profession samarbetar med vårdnadshavaren som privat. LÄS MER