Sökning: "hur barn ser sitt lärande"

Visar resultat 21 - 25 av 176 uppsatser innehållade orden hur barn ser sitt lärande.

 1. 21. Förskollärares uppfattningar om utmanande situationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Utmanande situationer; Utmanande beteende; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Kunskapsbidrag Studien visar på förskollärares uppfattningar om barn med utmanande beteende och vilka strategier och arbetssätt de har i mötet med barn med utmanande beteende. Vidare behandlar studien specialpedagogens roll i förskolan och hur förskollärare uppfattar specialpedagogens roll i det proaktiva arbetet och utvecklingen av en inkluderande lärmiljö. LÄS MER

 2. 22. "Jag är jag och jag är bra!" : - En intervjustudie om hur pedagoger beskriver sitt arbete med att stärka barns självkänsla i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Sjögren; Lina Eriksson; [2018]
  Nyckelord :förskollärare; barnskötare; självkänsla; kvalitativa intervjuer; självpsykologi;

  Sammanfattning : De yngsta barnen tillbringar en stor del av deras vakna tid i förskolan. Pedagogerna som arbetar i förskolan följer dessa barn, i många fall varje dag, i flera år. LÄS MER

 3. 23. Bemötande av barn i förskolan som har könsöverskridande identitet : En analys av två fokusgruppssamtal med pedagoger i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Kerstin Gunnar; Ehinger Monica; [2018]
  Nyckelord :Förskola; könsöverskridande; barns könsidentitet; socialkonstruktivistiskt perspektiv; diskrimineringslagen; normer; normkritiskt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om och förståelse för hur pedagoger kan uppfatta barn i förskolan med könsöverskridande identitet. Metoden som användes var fokusgruppsamtal där deltagarna fick ett dilemma att diskutera kring. Detta spelades in för att sedan kunna transkriberas och analyseras. LÄS MER

 4. 24. Förskollärares synsätt på barns lek i förskolan : Intervjustudie om förskollärares delaktighet i barns lek och förhållandet mellan lek och lärande

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Matilda Flink; [2018]
  Nyckelord :Barns lek; förskola; förskollärare; förskollärares delaktighet; lärande;

  Sammanfattning : I examensarbetet undersöks förskollärares synsätt på barns lek i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på barns lek och hur de ser på sitt eget deltagande i barns lek, även hur förskollärare ser på sitt deltagande i barns lek i förhållande till barns lärande. LÄS MER

 5. 25. Lära sig att leka - En studie om pedagogers syn på lek och Speciella lekgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Rundqvist; Elin Leo; [2018]
  Nyckelord :lek; lekgrupp; play; playgroups;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna arbetar med Speciella lekgrupper i förskolan. Projektet Speciella lekgrupper har etablerat sig på vissa förskolor i olika kommuner. För att få en djupare insikt ville vi härmed ta reda på mer hur pedagogerna generellt ser på leken i förskolan. LÄS MER