Sökning: "hur bemöter man människor"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden hur bemöter man människor.

 1. 1. Högkänsliga barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Rasmusson; Molly Andersson; [2019]
  Nyckelord :högkänslighet; förskola; högkänsliga barn; preschool; highly sensitive personality; sensitive children;

  Sammanfattning : Studien har undersökt vad pedagoger vet om högkänsliga barn. Högkänslighet är ett personlighetsdrag som finns hos ungefär 20 % av världens befolkning. Att vara högkänslig innebär att man föds med ett nervsystem som är mer känsligt än hos genomsnittet. LÄS MER

 2. 2. Hur bemöter biståndshandläggare ensamhet bland äldre?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Vera Rabchonak; [2018]
  Nyckelord :care administrator; elderly; loneliness; social interventions; IBIC;

  Sammanfattning : Rabchonak Vera. Hur bemöter biståndshandläggare ensamhet bland äldre. Socialt arbete: Examensarbete, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med Lågaffektivt bemötande inom skola, förskola och funktionsstöd En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Demén; Elisabeth Wahlberg; [2016-02-22]
  Nyckelord :Bemötande; barnsyn; problemskapande beteende; normer;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att genom intervjuer få en förståelse för hur personal upplever arbetet med ett Lågaffektivt bemötande i relation till elever/brukare. Vidare fokuseras på vad som anses vara ett normalt kontra ett onormalt sätt att bete sig.Frågeställningar 1. LÄS MER

 5. 5. Relation, profession och organisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Klarin; [2016]
  Nyckelord :bemötande; inkludering; interaktionistisk teori; relation; relationssvårigheter;

  Sammanfattning : Abstrakt Klarin, Anna (2016): Relation, profession och organisation- En studie om elever i relationssvårigheter. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER