Sökning: "hur bemöter man människor"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden hur bemöter man människor.

 1. 1. Hur bemöter biståndshandläggare ensamhet bland äldre?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Vera Rabchonak; [2018]
  Nyckelord :care administrator; elderly; loneliness; social interventions; IBIC;

  Sammanfattning : Rabchonak Vera. Hur bemöter biståndshandläggare ensamhet bland äldre. Socialt arbete: Examensarbete, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med Lågaffektivt bemötande inom skola, förskola och funktionsstöd En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Demén; Elisabeth Wahlberg; [2016-02-22]
  Nyckelord :Bemötande; barnsyn; problemskapande beteende; normer;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att genom intervjuer få en förståelse för hur personal upplever arbetet med ett Lågaffektivt bemötande i relation till elever/brukare. Vidare fokuseras på vad som anses vara ett normalt kontra ett onormalt sätt att bete sig.Frågeställningar 1. LÄS MER

 4. 4. Relation, profession och organisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Klarin; [2016]
  Nyckelord :bemötande; inkludering; interaktionistisk teori; relation; relationssvårigheter;

  Sammanfattning : Abstrakt Klarin, Anna (2016): Relation, profession och organisation- En studie om elever i relationssvårigheter. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 5. 5. "Jag hatade matte", Vuxnas berättelser om sina upplevelser av skolämnet matematik. "I hated maths", Adults Narrations about their Experiences of the School Subject Mathematics.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecka Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Bemötande; Livsberättelser; Matematiksvårigheter; Självbild; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: PISA (Skolverket, 2012) och TIMSS (Skolverket, 2011b) visar att svenska elever presterar på en lägre nivå i matematik vid internationella jämförelser med jämnåriga i andra länder, samtidigt som flera vuxna har en negativ inställning till matematik. Som matematiklärare och blivande specialpedagog med ett stort intresse för matematik uppkommer frågan; vad är det som gör att så många elever och vuxna har en negativ inställning till matematik? I det här arbetet undersöks frågan för att öka kunskapen inom matematik och specialpedagogik. LÄS MER