Sökning: "hur bemöts flickor och pojkar i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden hur bemöts flickor och pojkar i förskolan.

 1. 1. ”Men wow, vilken snygg tröja du har på dig, Oliver!” : En vetenskaplig essä om hur barn i förskolan kan bemötas utifrån könsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Genus; normkritik; vikarie; förskola;

  Sammanfattning : Min vetenskapliga essä utgår från en händelse där ett syskonpar kommer till förskolan bärandes kläder som gick utanför deras könsnorm. Med utgångspunkt från denna händelse har ett dilemma vuxit fram, om hur vi pedagoger i förskolan bemöter barn som går emot de könsnormer som råder, men också utifrån hur jag som vikarie kan agera i en sådan situation. LÄS MER

 2. 2. “Hon kan inte hantera att man säger åt henne.. den där fasen..” : En studie om hur genus konstrueras i förskolan genom förskollärares bemötande av barns sätt att uttrycka känslor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Klara Svensson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Genus; Jämställdhet; Kommunikation; Känslor; Kön; Socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera vilka känslor barn ger uttryck för i förskolan och hur förskollärare konstruerar genus utifrån deras bemötande av barns sätt att uttrycka känslor. Den teoretiska utgångspunkten för studien har varit det socialkonstruktionistiska perspektivet och observation har använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Pojkar och flickor ska behandlas lika, fast ändå inte : En studie om pedagogers konfliktlösningsstrategier och ambivalenta uppfattningar om konflikthantering och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Catharina Lernéus; Sandra Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; konflikthantering; jämställdhet; yngre barn; läroplan; bemötande; konfliktlösning; röstläge.;

  Sammanfattning : Dagligen uppstår konflikter på förskolan mellan barn eller mellan barn och pedagog som många gånger inte främjar jämställdheten mellan pojkar och flickor. Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om konflikthantering i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv då ytterst få tidigare studier undersökt detta. LÄS MER

 4. 4. Hur bemöts barn och vilken respons ger pedagoger barn i förskolan? : Pedagogers bemötande utifrån aspekterna makt, genus och normer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elisabeth Nässén; [2018]
  Nyckelord :pedagoger; förskola; bemötande; respons; kön; genus; normer; makt.;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att belysa hur pedagoger bemöter och ger barnen respons i olika vardagssituationer i förskolan och om barnets kön har betydelse för hur pedagoger begränsar handlingsutrymme eller signalerar handlingsutrymme. Data har hämtats genom deltagande observationer vid några förskolor där fältanteckningar fördes. LÄS MER

 5. 5. Möten kring matbordet Hur pojkar respektive flickor bemöts vid måltidssituationer Meetings around the dining table How boys and girls are treated during meal situations

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lilina Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :bemötande; förskola; genus; jämställdhet; pedagoger;

  Sammanfattning : Ett av förskolans uppdrag är att arbeta med genus och jämställdhet. Det står både i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev. 2010) och FN:s barnkonvention (unicef.se) att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och att alla har lika rättigheter. LÄS MER