Sökning: "hur bygger man upp ett samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden hur bygger man upp ett samhälle.

 1. 1. Nya stambanan Hässleholm - Lund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Kevin Huba; Edgaras Stumbra; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: Nya stambanan; höghastighetståg; järnväg; miljö; naturvärden; barriärer; kapacitet; hinder; kommun; trafik; tillgänglighet; kommunikation Keywords: New main lines; high-speed train; railway; environment; nature-value; barriers; capacity; obstacle; municipalities; traffic; availability; communication; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den svenska järnvägstrafiken är hårt belastad med den befintliga befolkningsmängden. Den nya Stambanan mellan Lund C - Hässleholm C som är en del av det nya järnvägsnätet upp till Stockholm, kommer inte bara att förse Sveriges befolkning med bättre kapacitet och fler resmöjligheter, utan kommer även minska restiden från dagens 4,5 H till 2,5 H (Hässleholm - Stockholm). LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet i framtidens kallbadhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Ella Nordlander; [2022]
  Nyckelord :Kallbadhus; Kallbad; Tillgänglighet; Delaktighet; Design för alla; Universell utformning; Funktionsvariationer; Gestaltningsförslag; Designstudie;

  Sammanfattning : Den nordiska badkulturen sträcker sig långt tillbaka. Bastubad, kallbad, källbad och motionsbad - under perioder har det ibland ansetts både omoraliskt och farligt. Idag har traditionen fått liv igen. Runt om i landet renoveras eller byggs kallbadhus upp. LÄS MER

 3. 3. Covid-19 pandemins påverkan på medborgardialogen : Ett arbete om förändrade möjligheter till kommunikation

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Lovisa Bohlin; [2021]
  Nyckelord :Citizen dialogue; politic participation; physical planning; Covid-19 pandemic; digitization; Medborgardialog; politiskt deltagande; fysisk planering; covid-19 pandemin; digitalisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om människors inflytande i kommunal planeringoch hur detta har påverkats av covid-19 pandemin. Frågan är viktig ur ett större perspektiv då förutsättningarna för ett socialt hållbart samhälle bygger på jämställdhet, jämlikhet och delaktighet i samhällets utveckling, vilket kan påverkas av pandemins restriktioner. LÄS MER

 4. 4. Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Isaksson; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kontextuellt lärande; ordinlärning; språkstörning; undervisningsmetoder; retrieval practice;

  Sammanfattning : Isaksson, Anders och Karlsson, Sara (2020). Retrieval practice eller kontextuellt lärande?-en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Matematiska förmågor och kooperativt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Lisa Nilsson; Mikaela Kalitta; [2020]
  Nyckelord :ability; cooperative learning; math; mathematics; begreppsförmåga; förmågor; kommunikationsförmågan; kooperativt lärande; matematik; metodförmågan; resonemangsförmågan; problemlösningsförmågan;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att genom befintlig forskning undersöka på vilket sätt elever kan utveckla de fem matematiska förmågorna - kommunikations-, resonemangs-, begrepps-, metod- och problemlösningsförmågan - genom kooperativt lärande samt synliggöra elevers perspektiv av denna metod. Kooperativt lärande är en metod som bygger på sociala interaktioner där uppgiften ska leda till ett gemensamt mål. LÄS MER