Sökning: "hur förbättra arbetsprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden hur förbättra arbetsprocesser.

 1. 1. Riskhantering vid artikelintroduktioner och produktionsförändringar inom fordonsindustrin : - En fallstudie av Process-FMEA vid Scania CV

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Anna Eriksson; Niklas Landström; [2021]
  Nyckelord :FMEA; PFMEA; risk management; process planning; automotive industry; FMEA; PFMEA; riskhantering; processplanering; fordonsindustrin;

  Sammanfattning : Det finns en trend mot snabbare marknadsintroduktioner inom fordonsindustrin, vilket kräver tids- och kostnadseffektiva produktutvecklingsprocesser samtidigt som det sker ett kontinuerligt arbete för att förbättra kvaliteten på produkterna. Kvalitetsavvikelser på artiklar är kostsamma, leder till kassationer och miljöbelastningar, innebär säkerhetsrisker och försvårar planeringen inom tillverkningsorganisationer. LÄS MER

 2. 2. Effects of Visual Management on Efficiency and Innovation in Product Development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Ekström; Lovisa Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Visual Management; Visual Tools; Organizational Performance; Innovation; Efficiency; Product Development; Efficient Behaviour; Cognitive Ability; Knowledge sharing; Visuell ledning; Visuella verktyg; Organisatorisk prestation; Innovation; Effektivitet; Produktutveckling; Effektivt beteende; Kognitiv förmåga; Kunskapsdelning;

  Sammanfattning : The business environment has during the last decades gone through major dramatic changes. Rapid and radical technological development and continuous change in both business practices and behaviours of the population, to name a few, have complicated and put pressure on organizations’ new product development (NPD) processes. LÄS MER

 3. 3. Virtual Reality som ett integreratverktyg inom Produktutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Produktinnovationsteknik

  Författare :MARTIN HOLMQVIST; [2018]
  Nyckelord :VR; Virtual Reality; integrerad produktutveckling; design; verktyg; designprocess; användarinvolvering; virtuella team; kollaborativt arbete;

  Sammanfattning : En liten del av alla företag som startas idag lyckas på marknaden och det finns behov av processer för produktutvecklingsföretag som fokuserar på test och utvärdering av produkter och koncept för att skapa en attraktiv slutprodukt. Produktutvecklingsföretag utforskar idag hur Virtual Reality (VR) kan användas inom designprocessen och vilka effekter det har på deras produkter, men det behövs forskning som ger stöd och påvisar nyttor åt företag som vill utnyttja denna teknik vilket leder till den här litteratur studiens frågeställning: RQ: Hur kan Virtual Reality användas som ett integrerat verktyg inom produktutveckling och hur påverkar detta designprocessen? Tre respondenter på tre olika företag i närheten av Stockholm med koppling till V Roch produktutveckling intervjuades och efter analys framställdes ett resultat som lyfter fram intressanta områden med koppling till designprocessen och hur delprocesser kan påverkas om VR integreras som ett verktyg. LÄS MER

 4. 4. DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ LEAN PRODUKTUTVECKLING

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :CHRISTOPHER HERRON; JESPER BJÖRKMAN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens digitaliserade värld är konkurrensen för att skapa den nya marknadsledande produkten högre än någonsin. Detta leder företag till att applicera innovativa och välkända metoder för att förbättra sina produktutvecklingsprocesser, minska ledtider och därmed öka sin konkurrenskraft. LÄS MER

 5. 5. Att se tillbaka innan man går framåt : Pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecka Henriksson; Linn Rörhed; [2017]
  Nyckelord :Dokumentation; pedagogisk dokumentation; reflektionsarbete; förskola;

  Sammanfattning : Arbetets syfte var att undersöka hur fem förskolor inom olika rektorsområden arbetar med pedagogisk dokumentation i verksamheten. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: Hur ser förekomsten av pedagogisk dokumentation ut i förskolor? Vilka arbetssätt förekommer och vilka arbetsmaterial används för pedagogisk dokumentation? samt I vilka syften används pedagogisk dokumentation?   Metoden för denna studie har varit kvalitativa intervjuer med fem förskollärare vilka har representerat sina respektive förskoleverksamheter. LÄS MER