Sökning: "hur förhåller sig förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden hur förhåller sig förskollärare.

 1. 1. En kvalitativ studie om förskollärares genusmedvetna förhållningssätt till fri lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jennie Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; förskollärare; genus; genusperspektiv; jämställdhet; styrning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att identifiera hur förskollärare förhåller sig till fri lek i förskola, vilket analyseras utifrån ett genusperspektiv. Vidare undersöks vad det kan finnas för möjligheter och svårigheter för förskollärare att förhålla sig genusmedvetet till fri lek. LÄS MER

 2. 2. Klivet ut i förskolläraryrket - Nyutexaminerade förskollärares beskrivningar av sin första tid som yrkesverksamma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Persson; Jennifer Theander; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Mentor; Nyutexaminerad; Praktikarkitektur;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ge en bild av hur klivet ut i yrkeslivet kan se ut och hur nyutexaminerade förskollärare blir bemötta på sina nya arbetsplatser. Detta genom att främst beskriva förskollärarens uppdrag och vilka krav de ställs inför. LÄS MER

 3. 3. Vi stör inte barnen : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar för att få in undervisning i oplanerade leksituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefin Eriksson; Shqiprona Gashi; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; undervisning; oplanerade lek; miljön och förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur förskollärare arbetar för att få in undervisning i oplanerade leksituationer. För att syftet ska bli besvarat har vi formulerat följande frågeställningar: hur ser förskollärare på lek i oplanerade leksituationer? Hur ser förskollärare på undervisning i oplanerade leksituationer? Hur arbetar förskollärare med undervisning i oplanerade leksituationer?   Den föreliggande studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg där fyra förskollärare har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Är leken för alla barn? : En kvalitativ intervjustudie om hur barn i behov av stöd inkluderas i leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; lek; förskola; förskollärare; kompensatoriskt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa intervjustudien är att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Semistrukturerade intervjuer har använts för inhämtande av empiri där tre förskollärare deltagit. LÄS MER

 5. 5. Utagerande barn i förskolan - Förskollärares tankar kring och arbete med utagerande barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lotta Jönsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare upplevelser och tankar kring barn med ett utagerande beteende samt hur de arbetar med dessa barn. Frågeställningen jag har utgått från är: Hur beskriver förskollärare utagerande beteende hos barn i förskolan? Hur förhåller sig och arbetar förskollärare med barn som de menar uppvisar detta beteende? I undersökningen användes kvalitativa intervjuer med 4 förskollärare från två olika kommuner. LÄS MER