Sökning: "hur formas identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden hur formas identitet.

 1. 1. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 2. 2. Polisens yrkesidentitet och yrkesroll : Hur poliser i yttre tjänst skapar och formar sin yrkesidentitet samt hur de agerar i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lina Hillgren; Josefine Appel; [2020]
  Nyckelord :social identitet; yrkesidentitet; yrkesroll; aspirantinstruktör; social position; teamframträdande; dramaturgisk lojalitet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa undersökning är att belysa hur yrkesidentitet skapas och formas hos poliser i yttre tjänst samt hur de agerar i sin yrkesroll. Vi har genomfört åtta individuella intervjuer med poliser som arbetar i yttre tjänst i Stockholms län. LÄS MER

 3. 3. Ränderna som aldrig går ur : En studie om yrkesidentitet i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Marcus Ahlmark; Ulric von der Esch; [2020]
  Nyckelord :officersyrket; identitet; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Att vara officer i Försvarsmakten idag innebär att man verkar i en organisation som i över 30 års tid har handskats med nedskärningar och blivit mindre och mindre, både till storlek och betydelse – för att nu plötsligt stå inför den historiska omställningen att börja växa igen. Sedan officersyrket professionaliserades i Sverige på 1600-talet har det gått igenom en mängd motsvarande faser och epoker, inte bara vad gäller yrkets utövande utan även dess ställning i samhället. LÄS MER

 4. 4. Genuskrockar i förskolan : En studie av genus i barnböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Brändén; Malin Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :genus; barnbok; förskola; könsstereotyp; normkritisk;

  Sammanfattning : Inledning Genom olika möten, relationer och samtal med andra människor formas våra egenskaper och värderingar vilket sedan skapar vår identitet. Vi upplever att många böcker speglar en ideal värld, en fantasivärld där förhållanden ser ut som man vill att det ska se ut, inte som det faktiskt gör i samhället. LÄS MER

 5. 5. Finns organisationskultur i enmansföretag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Lundberg; Anton Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Enmansföretag; självanställd; organisationskultur; integrerad identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Finns organisationskultur i enmansföretag? - En intervjubaserad studie om hur organisationskultur yttrar sig när den endast består av en individ. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen, 15,0 hp, VT20 Författare: Anna Lundberg och Anton Mathisson Handledare: Eerika Saaristo Nyckelord: Enmansföretag, självanställd, organisationskultur, integrerad identitet Syfte: Syftet med studien är att djupare undersöka fenomenet enmansföretag med fokus på identitet och organisationskultur. LÄS MER