Sökning: "hur fungerar människan i grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hur fungerar människan i grupp.

 1. 1. Fysisk aktivitet och motivation hos ungdomar - En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Josefin Nilsson; Jessica Viberg; [2020]
  Nyckelord :motion; beteendemönster; self-determination teorin; elever; stillasittande; skola; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och unga under 18 år rekommenderas att vara fysiskt aktiva minst 60 min dagligen. År 2014 uppgav Världshälsoorganisationen (WHO) att 81% av unga, globalt sett i världen inte når upp till rekommendationerna. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av tillförlitligheten i Ekbom- Baks test vid uppskattning av brandmäns VO2max

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Henrik Fagerberg; Carl-Olof Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Ekblom-Baks cykeltest. Åstrands submaximala konditionstest; VO2max; syreupptagningsförmåga; kondition.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hälsa är starkt sammankopplad med nivå av kondition. Ett sätt att mäta konditionsnivå är att mäta en individs maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Att genomföra ett VO2max-test är både omständligt och dyrt. Inom vården är det istället vanligt att submaximala tester används för att uppskatta VO2max. LÄS MER

 3. 3. Gigantopithecus och jättarna : En jämförande studie av mytologiska figurer med utgångspunkt i Emilé Durkheims teorier om religionen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Christian Johansson; [2015]
  Nyckelord :Gigantopithecus; Neolithic era; Myth. Mythology; Comparing analysis; Giant; Giants; Gods; Ancestors; Durkheim; Cortazzi; Fischer; Sibelan.; Gigantopithecus; Neolitikum; Mytbildning; Mytologi; Jämförande analys; Jätte; Jättar; Gudar; Förfäder; Durkheim; Cortazzi; Fischer; Sibelan.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker på sociologiskt vis möjligheterna att spåra möten mellan tidigamänniskor och jätteprimaten Gigantopithecus från östra Asien i myter som överlevt fram till idag,detta för att försöka peka på ett gemensamt ursprung till den ofta förekommande figurtypen jätten imyter och folksagor i världen. Teoretikerna som uppbådas till hjälp är Emile Durkheim, MartinCortazzi, Josef Ludvik Fisher samt Forrester Sibelan, vilka visar på dels hur myter fungerar och kanuppstå och hur de fungerar i relation till människor. LÄS MER

 4. 4. "Handla i övrigt som vid möte med spårvagnar." En studie av Körkortsbokens bild av bilföraren

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Åsa Fredriksson; [2014-10-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trafiken består av komplexa system och ett regelverk, vars syfte ytterst är att förhindra att människor dör eller skadas svårt. Därför är det av största vikt att kommunikationen fungerar väl under körkortstagarens utbildning till bilförare. LÄS MER

 5. 5. När språket stör snarare än stödjer (When language disturbs rather than supports)

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Agneta Petersson; [2014]
  Nyckelord :appropriering; arbetsmetod; mediering; metakognition; motivation; språkstörning; verbal dyspraxi;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractElever med språkliga svårigheter utgör en sammansatt och svårdiagnostiserad grupp. En språkstörning får konsekvenser för tankeutveckling, minne, lärande och läsförståelse. LÄS MER