Sökning: "hur gör man en fallstudie i psykologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hur gör man en fallstudie i psykologi.

 1. 1. "Så pinsamt när man sitter i klassen och alla hör" : Elevers upplevelser om lärares tillrättavisningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Karin Nilsfors; Marie Sonesson; [2011]
  Nyckelord :koncentrationssvårigheter; självkänsla; tillrättavisningar;

  Sammanfattning : Elever är olika och skolans styrdokument säger att de därför ska bemötas utifrån sina specifika behov och förutsättningar. Vissa elever har svårare än andra att passa in i ett klassrum och leva upp till skolans krav på ordning och reda. LÄS MER

 2. 2.   ”Man måste veta varför man gör det man gör…” :   En fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt om läsförståelse.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Marie-Louise Gustafsson; Anne-Marie Hulth; [2010]
  Nyckelord :läsprojekt; skolutveckling; läsförståelse; forskningsförankring; implementering; pedagogens delaktighet; fonologisk medvetenhet; läsutveckling.;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt om läsförståelse i en medelstor svensk kommun där kvalitativa intervjuer har använts som forskningsmetod. Syftet har varit att undersöka projektets forskningsförankring och hur projektet har uppfattats av pedagogerna i kommunen. LÄS MER