Sökning: "hur jag måste lära svenska"

Visar resultat 11 - 15 av 38 uppsatser innehållade orden hur jag måste lära svenska.

 1. 11. Problemlösning, Nyckeln till PISA?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Sandin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har jag studerat hur matematisk problemlösning framställs i de svenska, finska och kinesiska styrdokumenten. Sverige har de senaste åren halkat efter sett till internationella undersökningar som PISA. Uppgifterna i PISA har visat sig vara av problemlösande karaktär. LÄS MER

 2. 12. Flerspråkighet & språkutveckling under barnens första levnadsår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Ståhl; [2015]
  Nyckelord :Flerspråkighet; proximala utvecklingszonen; socialt samspel; språkutveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet Flerspråkighet & språkutveckling i barnens första levnadsår är skrivet av Rebecca Ståhl. Jag går sjätte terminen på förskollärarutbildningen på Malmö Högskola. LÄS MER

 3. 13. Att mäta kvaliteter - Om önskan att mäta världen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lars Ljungberg; [2014-09-26]
  Nyckelord :Mäta; Intelligens; Diagnoser; Normalkurvan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med mitt arbete är att söka de idémässiga tanketraditionerna bakom människan försök att hitta vetenskapliga verktyg för att mäta världen. Människans önskan att mäta mänskliga egenskaper har tagit sig olika uttryck i olika tider och sammanhang. Mina frågor genom arbetet är: 1. LÄS MER

 4. 14. Interkulturellt lärande i mångkulturella skolor

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Summan Azhar; [2012]
  Nyckelord :Interkulturell undervisning; Interkulturell matematik; Modersmål; Mångkulturell; Segregation; Svensksa som andra språk;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag gjort en jämförelse mellan en mångkulturell skola d.v.s. en skola där det finns många olika kulturer, språk, etniciteter blandade Lahdenperä & Lorentz (2010), med en skola där fördelningen mellan elever som har svenska som första språk och elever som har det som andra språk är jämn. LÄS MER

 5. 15. Andraspråkselever och matematik - språksvårigheter är bara halva sanningen : En studie i åk 6-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karin Eklund; [2012]
  Nyckelord :Matematik; matematiska textuppgifter; andraspråkelever; språk; åk 6-9;

  Sammanfattning : Ett större antal andraspråkelever i den svenska skolan ställer nya krav på undervisningen och på lärarna. Svårigheter uppstår när elever ska lära ett nytt språk samtidigt som de ska inhämta kunskaper på det nya språket. LÄS MER