Sökning: "hur jag måste lära svenska"

Visar resultat 21 - 25 av 38 uppsatser innehållade orden hur jag måste lära svenska.

 1. 21. Prestationsbaserad stimulansersättning – en studie om betydelsen av sfi-bonusen för deltagarnas motivation.

  C-uppsats,

  Författare :Dörte Frantz; [2011]
  Nyckelord :svenskundervisning för invandrare sfi ; sfi-bonus;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag undersökt om den nyinförda sfi-bonusen kan ha betydelse för sfi-elevernas motivation attlära sig svenska. För detta ville veta hur regeringens syfte att införa sfi-bonusen kan tolkas utifrån kunskapsfältetmotivationsforskning och andraspråksinlärning. LÄS MER

 2. 22. Tvåspråkiga barn i förskolan

  C-uppsats,

  Författare :Zainab Jamal; [2011]
  Nyckelord :Tvåspråkighet; modersmål; identitet; kultur;

  Sammanfattning : Bakgrund:Jag har alltid haft intresse för barnsspråkutveckling och eftersom jag själv är tvåspråkig”vuxen” tyckte jag att det borde vara intressant att undersöka hur språkutveckling sker hostvåspråkiga barn. Även hur de barnen klarar av att prata två språk samtidigt och vilkasvårigheter som kan förekomma. LÄS MER

 3. 23. ”Man måste läsa bok så man blir bra i huvudet” -en kvalitativ undersökning om elevers tankar om skönlitteratur och lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Jenny Antonsson; [2010-06-30]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; Nyanlända; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Kursplanen understryker att de elever som läser svenska som andraspråk ska få samma förutsättningar och villkor att leva i det svenska samhället som svenska elever. Att lära sig läsa och skriva är något som de flesta svenska barn lär sig under de första åren i skolan. LÄS MER

 4. 24. Språkinlärning och undervisningsskultur

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Insiya Galely; [2010]
  Nyckelord :Nyckelord: Undervisningskultur; språkinlärning; modersmål; kommunikation;

  Sammanfattning : Förmågan att lära sig språk är en vital förmåga i dagens samhälle. På grund av globaliseringen ökar kraven på språkbehärskning. Skolan måste hjälpa eleverna nå språklig kompetens. Syftet med undersökningen är att visa hur undervisningskulturen påverkar elevernas språkinlärning. LÄS MER

 5. 25. Albanska som modersmål - En kartläggning med hjälp av interjuver av albanska personers svårigheter vid inlärning av svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Viktor Uvehammer; [2009-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har i den här uppsatsen undersökt vilka svårigheter personer med albanska som modersmål möter när de ska lära sig svenska som andraspråk. Anledningen till att jag valt detta ämne för min uppsats är att albanska är ett indoeuropeiskt språk som utgör en egen gren i det indoeuropeiska språkträdet och svenska är ett nordgermanskt språk. LÄS MER