Sökning: "hur jag måste lära svenska"

Visar resultat 26 - 30 av 38 uppsatser innehållade orden hur jag måste lära svenska.

 1. 26. Svenska som andraspråk - upplevelse av handlingsutrymme och delaktighet hos invandrare som inte uppnått slutnivån inom sfi (svenska för invandrare)

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Lena Isaksson; [2009]
  Nyckelord :invandrare; sfi; språk; handlingsutrymme; delaktighet;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om hur invandrare upplever att deras handlingsutrymme och delaktighet påverkas av att inte behärska svenska språket motsvarande slutnivån inom sfi (svenska för invandrare). Det är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med sju män och kvinnor som alla invandrat till Sverige i vuxen ålder från olika delar av världen. LÄS MER

 2. 27. Målar, målade, målat : integration mellan bild och svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Karolina Ulenius; [2008]
  Nyckelord :bildpedagogik; svenska som andraspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Många elever i de svenska skolorna har svenska som andraspråk och har mer eller mindre knapphändiga kunskaper i svenska och därmed svårt att kommunicera. En del är nyanlända och kan inte kommunicera alls på det nya språket. En väg ut ur dilemmat är att hitta andra sätt att uttrycka sig och kommunicera på. LÄS MER

 3. 28. Mot strömmen - en liten kommun med Tillväxt : Platsmarknadsföring av Nyköping

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Therese Jacobsson; [2007]
  Nyckelord :City branding; Place marketing; Platsmarknadsföring; tillväxt; kluster; befolkningsökning; Nyköping;

  Sammanfattning : Om man studerar befolkningsutvecklingen i Sverige blir bilderna motstridiga. I två tredjedelar av landets kommuner har befolkningen minskat under de tio senaste åren. I glest befolkade områden är betydelsen av ett tillräckligt befolkningsunderlag central. LÄS MER

 4. 29. Pålsjö forest : actual situation and evaluation of the forest management

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :John Moscoso; [2006]
  Nyckelord :Pålsjö; Helsingborg; urban forestry; forest; urban greening; forest management;

  Sammanfattning : According to the Statistic Central Bureau the municipality of Helsingborg has 122.000 inhabitants and the green areas close and around 5 Km downtown are very scarce. In the Reconnaissance maps of 1820, a big area in the northern part of the town of Helsingborg was covered with agricultural lands. LÄS MER

 5. 30. Franska är väl ingen konst!? : om unga kvinnors identitetsarbete och självpresentation och om hur skapandekraften kan användas i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ann Lundström; [2006]
  Nyckelord :franska; pedagogik; språkundervisning;

  Sammanfattning : Franska är ett av de språk som elever idag kan välja att läsa utöver svenska och engelska i dagens svenska skola. I kursplanen för moderna språk talar man om språkets relevans för oss människor idag och det viktiga i att vi breddar våra språkkunskaper till gagn för oss själva och samhället. LÄS MER