Sökning: "hur jag måste lära svenska"

Visar resultat 6 - 10 av 38 uppsatser innehållade orden hur jag måste lära svenska.

 1. 6. Kan höra men inte göra : en kvalitativ studie med grundad teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :musikpedagogik; musikalitet; amusi; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Vad är musikalitet, musikalisk kunskap och musikaliska färdigheter? I denna studie har jag undersökt musiklärares åsikter på detta område. Har varje elev möjlighet att vara eller bli musikaliska och förvärva dessa färdigheter för att uppnå de lägsta godkända betygen? Amusi är en neurologisk funktionshämning som berör den perceptiva oförmågan att höra och förstå tonhöjd och rytm. LÄS MER

 2. 7. To teach, or not to teach English, that is the question : When do Swedish primary school teachers believe that English should be introduced and how does this introduction affect equal schooling for all?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Maria Grönvall; [2019]
  Nyckelord :Age; equal schooling; English syllabus; primary school; teaching skills; Kursplanen i engelska; Likvärdig skola; Lågstadiet; Undervisningsförmåga; Ålder;

  Sammanfattning : Resent research has demonstrated that age does not play as big a part in second language (L2) acquisition as was previously thought. However, L2 acquisition is markedly affected by: (i) the amount of L2 in a pupil’s daily life, (ii) how well teachers are trained in teaching a new language to young learners and (iii) how many hours are given to the subject each week. LÄS MER

 3. 8. Att förstå sitt lärande : En pilotstudie av högstadieelevers uppfattningar om metakognitiva frågor i ämnena bild och svenska

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anneli Vossman Strömberg; [2018]
  Nyckelord :metacognition; metacognitive thinking; metacognitive questions; metacognitive strategies; learning to learn; feedback; self-regulation; formative assessment; learning strategies; visible learning; metakognition; metakognitivt tänkande; metakognitiva frågor; metakognitiva strategier; lära att lära; återkoppling; feedback; självreglering; formativ bedömning; inlärningsstrategier; synligt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med pilotstudien är att pröva hur rekommenderade metoder för att uppmuntra elevers metakognitiva tänkande kan användas. Metakognition handlar om ”att lära att lära” och är relaterat till begrepp såsom återkoppling, självreglering och formativ bedömning. LÄS MER

 4. 9. Laborativt material i matematikundervisning : Ett hjälpmedel även för utvecklandet av svenska språket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Proust; [2017]
  Nyckelord :matematik; laborativt material; andraspråkselever; språkkunskaper;

  Sammanfattning : Många av dagens skolklasser består i högre utsträckning av elever som kommer från andra länder och kulturer där hemspråket talas i både hemmet och bland kamrater. Dessa barns svenska språkbas är oftast mer begränsad än hos de barn som har svenska som modersmål. LÄS MER

 5. 10. "Jag måste bara lära mig bra svenska!" En ämnesdidaktisk studie av fem flerspråkiga elevers tankar runt skolämnet Svenska som andraspråk 1

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kerstin Ärlemalm; [2016-07-07]
  Nyckelord :kurs- och ämnesplaner; Svenska som andraspråk; elever; tankar;

  Sammanfattning : Sedan de nya läroplanerna Lgr11 och Gy11 kom ut har man i olika studier men också i massmedia diskuterat innehållet i styrdokumenten. Många användare, elever, lärare och föräldrar, anser att de är svåra att tolka. LÄS MER