Sökning: "hur kommunicerar barn med varandra"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden hur kommunicerar barn med varandra.

 1. 1. Att förstå den sociala toddlaren : En fenomenologisk videoobservationsstudie om de yngsta barnens samspel och kommunikation i ostrukturerad lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Carlsson; Klara-Maria Göransson; [2023]
  Nyckelord :fenomenologi; förskola; kommunikation; lek; samspel; toddlare; yngre barn;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka, förstå och beskriva hur toddlare i förskolan kommunicerar och samspelar med varandra och med pedagogen i den ostrukturerade leken, samt vid vilka tillfällen dessa samspel tar sig uttryck. Forskare inom området uttrycker att forskning om de yngsta barnen i förskolan ökat under de senaste åren, men antyder att vidare forskning om yngre barns lek och samspel är av intresse. LÄS MER

 2. 2. Interkulturellt förhållningssätt i förskolan : En studie om pedagogers beskrivning och erfarenheter av det interkulturella arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emma Wallin; Jessica Persson; [2023]
  Nyckelord :Interkulturellt; mångkulturellt; förskolan; etnicitet och identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka pedagogers kunskap om det interkulturella förhållningssättet i förskolans verksamhet. För att undersöka det interkulturella förhållningssättet har vi genomfört kvalitativ forskningsintervju där åtta pedagoger intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Inkludering och exkludering i flerspråkiga barngruppers fria lek : En studie av förskollärares och barnskötares beskrivna upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Frida Hübsch; [2022]
  Nyckelord :Exclusion; Free play; Inclusion; Intercultural; Multilingual; Preschool; Exkludering; Flerspråkighet; Fri lek; Förskola; Inkludering; Interkultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Alla har troligtvis någon gång upplevt exkludering från en gemenskap och den törn i självkänslan det kan ge. Exkluderingar såväl som inkluderingar sker redan i förskolans sociala arena för samspel. I flerspråkiga barngrupper kan språkanvändning eventuellt användas som ett maktredskap för att exkludera varandra. LÄS MER

 4. 4. Barns fria lek : med fokus på kommunikationens olika uttryckssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Ringdahl Bohlin; Lisa Lundblad; [2021]
  Nyckelord :fria leken i förskolan; barns fria lek och barns kommunikation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur barn kommunicerar med varandra i den fria leken. Studiens syfte är undersöka hur förskollärare upplever barns fria lek och hur viktig de anser att kommunikationen är för barns utveckling och lärande. Syftet med undersökningen är också att studera hur barnen kommunicerar med varandra i den fria leken. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares syn på den manliga förskollärarens yrkesroll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Erika Richter; Steve Östmark; [2021]
  Nyckelord :Manliga förskollärare; genus; kön; den manliga yrkesrollen.;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att få en större förståelse för hur förskollärare ser på den manliga yrkesrollen i förskolan, samt hur de ser på kommunikationen i arbetslaget. På grund av de rådande omständigheterna med Covid-19 har intervjuerna utförts via Zoom. LÄS MER