Sökning: "hur lär sig barn"

Visar resultat 1 - 5 av 525 uppsatser innehållade orden hur lär sig barn.

 1. 1. Det är svårt att förklara. En kvalitativ studie om kunskapsdelning vid pensionsavgångar med fokus på den tysta emotionella kunskapen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Hagerud; Mathilda Silverwaldt; [2019-05-07]
  Nyckelord :tyst kunskap; emotionell kunskap; kunskap och vetande; kunskap som handling; kunskapsdelning; mentorskap; pensionsavgångar;

  Sammanfattning : Inom offentlig sektor finns idag en problematik kring å ena sidan en trend av stora pensionsavgångar och bristande nyrekrytering, och å andra sidan vikten av tillvaratagande och delning av kunskap mellan blivande pensionärer och yngre medarbetare. Detta implicerar en risk av kunskapsförlust när de stora äldre generationerna börjar gå i pension, om deras yrkeserfarenhet inte lyckas tas tillvara av arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. ”Barn FÅR ha sin integritet” : En kvalitativ studie om barns kroppsliga integritet i förskolan ur fyra förskollärare och fyra förskolechefers perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Denise Riley; Julia Östin; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; förskolechefer; förhållningssätt; kroppslig integritet; makt; normer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur fyra förskollärare och fyra förskolechefer beaktar och arbetar med barns kroppsliga integritet i förskolan. Den valda metoden för studien är en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatet analyseras utifrån ett normkritiskt perspektiv med fokus på makt och normer. LÄS MER

 3. 3. Microarray Quality Control using Artificial Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Emil Andersson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Neural Network; ANN; Microarray; Quality Control; Automated Quality Control; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : When using antibody microarrays to diagnose diseases, the process of quality control of the microarray data is an important step. Currently, a part of this process is performed manually by visual inspection. LÄS MER

 4. 4. Högläsning för läsinlärning : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med högläsning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hikmet Celikkaya; [2019]
  Nyckelord :högläsning; läsa högt; läsinlärning;

  Sammanfattning : Inledning Högläsning är relativt vanligt i de yngre åldrarna, vilket ter sig naturligt då barn i den ålderninte kan läsa på egen hand. Lärare kan arbeta på olika sätt med högläsning. Målet medhögläsning är att eleverna ska bli intresserade och väcka lusten för att läsa. LÄS MER

 5. 5. Ett moment där kunskapen utvecklas, eller inte? : En kvalitativ studie om matematiklärarnas syn på elevernas kunskapsutveckling inom matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rami Al-Hadad; Rafi Raphael; [2019]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; grupp; grupparbete och lärarperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att få ökad kunskap om hur lärare från årskurs 4–6 tänker kring arbetsformen grupparbete inom matematik. Detta genomförs med hjälp av en kvalitativ strukturerad intervjumetod med 4 matematiklärare. LÄS MER