Sökning: "hur levnadsvillkor i Sverige för barn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hur levnadsvillkor i Sverige för barn.

 1. 1. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Claudia Kamceva; [2020]
  Nyckelord :Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Sammanfattning : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Det yttersta ansvaret - en jämförelse av socialtjänstens ansvar och en förälders ansvar över ett barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nelly Sedergren; [2018]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om bistånd för att avlasta föräldrarna i vårdnadsansvaret. Vid bedömning om bistånd ska beviljas eller inte, ska beslutsfattaren bedöma föräldraansvarets omfattning. LÄS MER

 3. 3. Föräldrastödsutbildning – om gruppledares reflektioner kring kultur och föräldraskap

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Signe Bolander; [2008-01-30]
  Nyckelord :föräldrastöd; föräldraskap; kultur;

  Sammanfattning : Fokus för denna studie är de föräldrastödsutbildningar som i snabb takt introduceras i Sverige. Dessa är ofta manualbaserade program vilket innebär att de inte bör ändras. Syftet med dem är att ge föräldrar stöd och nya verktyg i uppfostran av sina barn. LÄS MER

 4. 4. Skolintroduktion för nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Eva Medrzycki; Kinga Viklund; [2008]
  Nyckelord :nyanlända elever; förberedelseklasser; skolintroduktion;

  Sammanfattning : Idag finns det ca 20 miljoner människor på flykt i världen enligt FN:s beräkningar. Anledningen till att de flyr är att de söker en trygg tillvaro samt för att undkomma krig, fattigdom och förtyck. Sverige är ett av de länder som erbjuder sig att ta emot flyktingar. Flyktingarna erbjuds nya levnadsvillkor bl. LÄS MER