Sökning: "hur mår barn i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden hur mår barn i förskolan.

 1. 1. Förskolans roll i arbetet med barn till frihetsberövade : ”…det är mycket i vårt samhälle som fortfarande är tabubelagt och skambelagt, det är ju absolut detta...”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Kriminalitet; stigmatisering; stämpling; tabu; trygganknytning och kompen-satorisk anknytning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att bidra med kunskap om hur förskolor arbetar med barn som har en vårdnadshavare eller familjemedlem som har dömts för brott och/eller är frihetsberövad. Den första frågeställningen i studien har behandlat hur intresse-organisationer inom området beskriver sina erfarenheter av förskolans arbete och frihets-berövandets påverkan på denna grupp med barn. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande miljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :michelle andersson; malin andersson; [2020]
  Nyckelord :inkludering; pedagogisk miljö; förskollärare; delaktighet; anknytning; behov; trygghet;

  Sammanfattning : Abstract  Att fysiskt och psykiskt bli inkluderad i ett sammanhang är något som många människor mår bra av, men det är inte bara människor som kan påverka inkluderingen av sig själv och andra. I denna studie undersöker vi genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare på olika förskolor, hur de resonerar kring den pedagogiska miljön som inkluderande. LÄS MER

 3. 3. Fiffig värde(full)pedagogik i förskolan : Hur uttrycker pedagoger att barn lär sig normer, värden och regler i samspel med andra på förskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Wittefeldt; Karin Stedt; [2019]
  Nyckelord :Värdepedagogik; värdefull; normer; värden; moral; etik; sociala regler; regler; sociokulturell; samspel; pedagogik; förskola; barn; scaffolding; stöttning; appropriering; proximala utvecklingszonen; artefakt; mediering; fiffig kompis;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vad värdepedagogik är och hur pedagogerna uttrycker att de lär ut värdepedagogik i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Värdepedagogik är att kunna samspela med varandra så att alla mår bra och att lära sig att bli en god samhällsmedborgare. LÄS MER

 4. 4. ”Jag ser att barnen mår dåligt" : En studie om hur förskollärares stress påverkar omsorgen och undervisningen i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annika Hedlund; Jennica Sebelius; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; stress; omsorg; undervisning;

  Sammanfattning : Inledning Förskolan är barnens egen första arbetsplats. Det är oftast här de vistas den största delen av dagen. Det är även här som pedagoger ska lägga grunden för det livslånga lärandet och se till att barnen får all den omsorg de behöver. LÄS MER

 5. 5. Yoy - Känslobarometer : Verktyg som synliggör mående och känslor, som syftar till att öppna upp för reflektion och samtal.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Frida Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Stress; Användartester; Mående; Känslor; Samtal; Reflektion; Verktyg; Förebygga; Medvetenhet; Utmattning; Stresshantering; Lycka; Olycka; Hälsa; Ohälsa; Metoder för samtal; Lyssna; Staplar; Armatur; Förmedla känslor; Positiva känslor; Negativa känslor; Glasblåsning; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Att uppleva stress är en del av livet. Det är ett tillstånd där balansen mellan resurser och belastningar rubbas. Ett tillstånd som egentligen inte är farligt utan har hjälpt oss människor att överleva genom att aktivera kroppen vid fara i många miljoner år. Idag utgörs farorna av helt andra saker än rovdjur. LÄS MER