Sökning: "hur man arbetar med språket på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden hur man arbetar med språket på förskolan.

 1. 1. Bokens betydelse för de yngsta barnens språkutveckling : En kvalitativ studie med fem förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Frida Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :The book; preschool; preschool teachers; language development; de youngest children.; Boken; förskolan; förskollärare; språkutveckling; de yngsta barnen.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out why and how preschool teachers work with books to promote the youngest children´s languge development, which in my study aims at preschool teachers who are active with children between one and three years old. Based on semi-structured interviews, five preschool teachers from four different preschool in one municipality have been interviwed. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet inom förskolan : En jämförande studie av tre förskollärares och två specialpedagogers samt en talpedagogs uppfattningar om flerspråkighet inom förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Nihar Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet; förskolan; lek och samspel; flerspråkighet; arbetsmetoder; förskollärare; specialpedagog; talpedagog;

  Sammanfattning : Denna studies problemområde är förskolans arbete kring flerspråkiga barn. Syfte med arbetet är att synliggöra hur förskolans förskollärare, specialpedagoger samt talpedagog arbetar för att främja flerspråkigas språkutveckling inom förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. FLER SPRÅK I FÖRSKOLAN : Hur kan flerspråkigheten stimuleras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Åman; [2018]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera hur förskollärare kan uppmuntra och stimulera flerspråkiga barns språkutveckling, både angående svenskan som barnets andraspråk, och barnets modersmål. Syftet var att ta reda på hur pedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan kan främja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Barns inflytande och delaktighet i förskolan : Pedagogers uppfattningar om begreppen inflytande, delaktighet och dess tillämpning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Ida Tillman; [2018]
  Nyckelord :Influence; participation; preschool; teachers perspectives; sociocultural perspective; Vygotskij; Inflytande; delaktighet; förskola; pedagogperspektiv; sociokulturellt perspektiv; Vygotskij;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att få reda på hur pedagoger beskriver och arbetar med begreppen ”barns inflytande” och delaktighet i förskolan. Detta är viktigt att få en inblick i, då dessa begrepp benämns som strävansmål i förskolans styrdokument, Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016). LÄS MER

 5. 5. Nyanlända barns språkutveckling - ur förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rynaz Rasho; Hozan Suliman; [2018]
  Nyckelord :Språkutveckling; kommunikation; nyanlända barn; förskolan; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur förskollärare arbetar med nyanlända barns språkutveckling i svenska språket och hur man kommunicerar med dessa barn i förskolan. Vi undersökte även hur förskollärare använde olika arbetssätt för att fånga barnens intresse även om dessa barn saknade kunskap i det svenska språket. LÄS MER