Sökning: "hur man skriver en fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden hur man skriver en fallstudie.

 1. 1. BIM I TOTALENTREPRENAD: PROJEKTERINGENS INFORMATIONSLEVERANSER FÖR PRODUKTIONENS GRUNDLÄGGNING

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Frans Lindell; [2017]
  Nyckelord :BIM; building information modelling; process mapping; IDM; information delivery; LOD; level of detail; level of development; BIM; Byggnadsinformationsmodellering; processkartläggning; IDM; informationsleverans; LOD; detaljeringsnivå; utvecklingsnivå;

  Sammanfattning : Syfte: Byggsektorn karaktäriseras av att till stor del bestå av temporära projektorganisationer med mycket samarbete mellan discipliner men utan någon vidare processkontinuitet mellan de unika projekten. Det finns ett stort fokus på tid och omedelbar handling som en del av aktörernas referensram och varje aktivitet och nytt arbetssätt bör ge omedelbara fördelar i form av tidsvinster och effektivare utförande för att villigt accepteras. LÄS MER

 2. 2. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Daniela Laricchia; [2016]
  Nyckelord :self presentation; blog; Kenza Zouiten; personal brand; självpresentation; blogg; Kenza Zouiten; personligt varumärke;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. LÄS MER

 3. 3. Intern processkvalitet Region Bygg Mellersta : Totalkvalitetsgranskning på en byggregion i Peab Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Anshammar; [2016]
  Nyckelord :Total quality; Peab; internal function; own controls.; Totalkvalitet; Peab; internverksamhet; egenkontroller.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Studiens syfte var att bidra till framtidens kvalitetsarbete i byggbranschen och att utveckla arbetet med kvalitet. I studien kartläggs om det finns faktorer som påverkar kvaliteten i större utsträckning än andra faktorer. LÄS MER

 4. 4. Andraspråksinlärning med visuellt berättande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Lisa Ljungman; [2015]
  Nyckelord :Sociokulturellt lärande; andraspråksinlärning; berättande; multimodalitet; litteracitet; närmaste utvecklingszonen; Cummins modell; performansanalys;

  Sammanfattning : Andraspråksinlärning med visuellt berättande är en undersökning där frågan om hur visuellt berättande kan främja språkinlärningen för andraspråkselever behandlas. Frågan om hur andraspråkselevernas språk skiljer sig åt då de skriftligt berättar med och utan bild kommer också att undersökas. LÄS MER

 5. 5. Klassrumsinteraktion inom genren insändare : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carolina Nitsler; [2015]
  Nyckelord :Genrepedagogik; cirkelmodellen; smågrupsarbete; interaktion; svenska som andraspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att skildra hur interaktionen mellan elever respektivemellan lärare och elever ser ut när elever arbetar med genren insändare i svenskasom andraspråk. Studien baseras på tre genomförda klassrumsobservationer, tvåinspelningar av gruppsamtal där elever medverkar samt en intervju med läraren isvenska som andraspråk, grundläggande kurs. LÄS MER