Sökning: "hur man utvecklas som pedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden hur man utvecklas som pedagog.

 1. 1. Digitala verktyg i förskolans undervisning : Rektorers syn på professionell undervisning med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Persson; Lenita Pettersson; [2022]
  Nyckelord :undervisning; förskola; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Digitaliseringen inom svensk förskola utvecklas i en rasande fart vilket medför en ökad efterfrågan på digital kompetens hos pedagogerna. Flertalet studier visar att pedagoger efterfrågar stöd och kunskaper i hur de digitala verktygen kan användas i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med digitala verktyg för att främja barnens språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jessica Ngo; [2021]
  Nyckelord :förskolan; förskollärare; digitala verktyg; språkutveckling; digital kompetens;

  Sammanfattning : Med ett utvecklat samhälle som vi har idag kan man säga att teknologin är en del av människans liv då digital teknik utvecklas allt mer och tillämpas i större utsträckning. Tillkomsten av digitalteknik har främjat bland annat människans sociala utveckling och har fått större utrymme inom utbildningssektorn, såsom i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Lekande Lätt – Lekfulla Pedagoger ”Ah men hur rolig är du då, vill man vara med dig?” : En kvalitativ studie om pedagogens lekfullhet och lek som relationsstärkande mellan pedagog och barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Alm; [2021]
  Nyckelord :Play; relational pedagogy; relational perspective; preschool; playfulness; Lek; relationell pedagogik; relationella perspektivet; förskola; lekfullhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur förskolepedagoger ser på lek i egenskap som observatör och som aktiv deltagare med barnen. Därtill undersöks det hur intersubjektivitet och ett autentiskt lekfullt förhållningssätt kan påverka relationen mellan barn och vuxen, samt hur detta kan ha en inverkan på barnets sociala utveckling och känsla av välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. ”Man får hjälp i trixiga situationer” : Specialpedagogers och pedagogers tankar om handledning i förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Johanna Rinde; Ulrika Friberg; Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :förskola; förståelse; handledning; ledning; pedagog; reflektion; samtal; specialpedagog; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : I dagens förskola innebär de ökade kraven på pedagogerna att de ska kunna ta sitt yrkesansvar i olika former av samarbete utifrån den utbildning som genomförts. Vidare talas det om vikten av det livslånga lärandet och betydelsen av att skapa organisationer i utveckling. LÄS MER

 5. 5. Representationsformer inom linjära funktioner i tre svenska matematikläromedel : -en semiotisk läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Fredrik Andersson; Johan Nordberg; [2021]
  Nyckelord :gymnasieskola; linjära funktioner; läroböcker; läromedelsanalys; lärtillfällen; matematik; representationsformer;

  Sammanfattning : Arbetet med olika representationsformer och transformationer mellan dessa har en viktig roll i elevers lärande i matematik och eftersom en stor del av matematikundervisningen i skolan utgår från olika läromedel är det viktigt att som lärare vara medveten om vilka lärtillfällen olika läromedel erbjuder. Syftet med denna läromedelsanalys är därför att ta reda på vilka lärtillfällen olika läromedel erbjuder och hur de skiljer sig åt i representationen av olika representationsformer inom det matematiska området linjära funktioner. LÄS MER