Sökning: "hur media påverkar demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden hur media påverkar demokrati.

 1. 1. From "thoughts and prayers" to change in structural layers? En kvalitativ fallstudie om aktivismen som följde skolskjutningen i Parkland, Florida, USA.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linda Åström; Emma Svensson; [2018]
  Nyckelord :digital aktivism; strategisk kommunikation; Twitter; social rörelse; demokrati; makt; hybrida mediesystemet; struktureringsteorin; Never Again; Parkland shooting; NRA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och förstå hur överlevande ungdomar från skolskjutningen i Parkland, Florida, 14 februari 2018, använder strategisk kommunikation i sin aktivism i försök att förändra samhälleliga strukturer kring den amerikanska vapenlagstiftningen. Ungdomarna startade rörelsen ”Never Again” vars kommunikativa strategier och retoriska medel studeras under tidsperioden 14/2 – 24/2 2018. LÄS MER

 2. 2. Den osynlige aktören : En kvalitativ studie om den politiske pressekreteraren

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Lindmark; Lotta Karlsson; [2017]
  Nyckelord :pressekreterare; demokrati; media; politik; kommunikation;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Inom svensk politik har kategorin av icke folkvalda vuxit i antal och är numera konstant närvarande och aktiva inom det politiska systemet. Dessa yrkesroller har anställts för att bedriva politik och är därmed inte folkvalda representanter. LÄS MER

 3. 3. Är Leviathan giftig? : Autonomi och repression som förklaringar till regimskillnader i förväntad livslängd

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rafael Ahlskog; [2014]
  Nyckelord :democracy; regime type; autonomy; repression; longevity; demokrati; regimtyp; autonomi; repression; förväntad livslängd;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har en rad studier publicerats som undersöker hur ett lands mest fundamentala politiska organisationssätt, regimtypen, påverkar befolkningens hälsa. Resultaten pekar entydigt på att invånare i demokratier lever längre och friskare liv än invånare i icke-demokratier. LÄS MER

 4. 4. Håll käften! Näthotet mot demokratin – en kvalitativ intervjustudie om näthatets konsekvenser för journalistiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Carl Ekblom; [2013]
  Nyckelord :Net hate; hate speech; threats against journalist; journalism; journalism ethics; journalists; democracy; net crimes; Näthat; journalistik; journalister; demokrati; hate speech; nätbrott;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the consequences of the swedish concept ”näthat” (hate on the internet hate), similar to the english hate speech, against swedish journalists and it's consequences for journalism as a whole in a democracy. How does it affect swedish journalists to have sensitive information about themselves and their families on public websites? How does threats from anonymous people affect them?   The study focus on the work ethics of journalism and it's function in a democratic society, how net hate affects it, and what consequences net hate may have on democracy. LÄS MER

 5. 5. En analys av PR´s inblandning i journalistiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Institutionen för mediestudierInstitutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Stockholms universitet/Institutionen för mediestudierInstitutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Ina Kokalari; Gabriela Carlehed; [2013]
  Nyckelord :PR; journalistik; PR-isering; CDA-analys; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats i media - och kommunikationsvetenskap som tar upp PR´s inflytande i journalistiken med hjälp av två olika metoder. Först har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys där vi jämfört förekomsten av utvalda PR-begrepp från två olika år med tjugo och arton års intervall, 1992 och 1995, samt 2012. LÄS MER