Sökning: "hur motiverar chefer de anställda"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden hur motiverar chefer de anställda.

 1. 1. Motiverar ledare sina anställda olika beroende på vilken ålder medarbetarna har?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Härsjö; Sandra Yousif; [2022-02-15]
  Nyckelord :motivation; motivationsfaktorer; ; ålder; åldersskillnader; ledare; chefer;

  Sammanfattning : Begreppet motivation är ett diffust begrepp och många forskare har försökt definiera dess innebörd i flera decennier. Från Maslow till mer moderna teorier inom ämnet. Men det man kommit fram till är att motivation påverkas starkt av en individs intressen, personlighet, egenskaper och ålder. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning i humankapitalintensiva företag : En kvalitativ studie om hur olika generationer motiveras

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Niklas Olsson Hedenljung; Josefine Holmström; [2022]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Generationer; Personalomsättning; Humankapital;

  Sammanfattning : Personalen är den främsta tillgången i humankapitalintensiva verksamheter. Personalomsättningen på arbetsmarknaden har ökat vilket innebär stora kostnader, inte minst för branscher där människors kunskap och erfarenhet är en stor och viktig resurs. LÄS MER

 3. 3. MOTIVATION OCH LEDARSKAP PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur chefer motiverar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Kånge; Isabell Olofsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Chefskap; Distansledarskap; Motivation; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer skulle arbeta med sitt ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Företagschefers och säljares syn på motivation och kompetensutveckling inom försäljningsbranschen : En kvalitativ studie som undersöker faktorer som påverkar kompetensutvecklingen och motivationen inom försäljningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Sunnard; [2021]
  Nyckelord :employees; competence; knowledge; leadership; sales; competence development; knowledge transfer; motivation; customer relationship; sales competence; medarbetare; kompetens; kunskap; ledarskap; säljare; kompetensutveckling; kunskapsöverföring; motivation; kundrelation; säljkompetens;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to answer three questions and to provide in-depth knowledge of how a company in the sales industry works to improve motivation and skills development. The focus of the study is directed with the help of Hertzberg's two-factor theory towards how the company develops competence, how managers motivate their employees and how the competence of the employees is preserved. LÄS MER

 5. 5. Kompetensutvecklingens betydelse för att behålla personal och motivationsfaktorer för utveckling. : En studie inom detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Roman Özdemir; [2021]
  Nyckelord :Competence; Competence development; Skills supply; Motivation; Retail; Kompetens; Kompetensutveckling; Kompetensförsörjning; Motivation; Detaljhandeln;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få större förståelse för hur mellanchefer inom detaljhandeln motiverar sina medarbetare till kompetensutveckling och kompetensutvecklingens roll i bibehållande av de anställda. Studien har utgått utifrån en kvalitativ metod, där fem utvalda mellanchefer inom detaljhandel har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER