Sökning: "hur påverkar ICA ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden hur påverkar ICA ekonomi.

 1. 1. Lean implementering ur ett medarbetarperspektiv : En kvalitativ fallstudie om faktorer som påverkar medarbetares arbetsmiljö vid implementering av lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Eleonor Blad; Lykke Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Lean implementation; work environment; employee job satisfaction; structuration theory; strong structuration theory; coworker; Lean implementering; arbetsmiljö; medarbetare; struktureringsteori; strong structuration theory;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att skapa förståelse för den påverkan som implementering av lean har på arbetsmiljön ur ett medarbetarperspektiv. Metod: Studien genomförs som en kvalitativ fallstudie enligt hermeneutiskt tolkningsperspektiv där primärdata samlas in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. E-livsmedel : Barriärer och främjande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefin Ceder Molander; Hanna Julkunen; [2017]
  Nyckelord :E-Grocery; e-shopping; barriers; contributing factor; Buying- decision processes; case study; E-livsmedel; e-handel; barriärer; främjande faktorer; köpbeslutsprocess; fallstudie;

  Sammanfattning : First of all, we want to inform the readers that this thesis is written in Swedish before addressing the abstract.The possibility to buy groceries online has been a possibility since 1996 in Sweden, but the growth of the service did actually begin a few years ago. LÄS MER

 3. 3. A Study of Weather’s Impact on Consumption of Goods

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Johan Krylstedt; Andreas Weidlertz; [2016]
  Nyckelord :Regression; Weather and consumption; forecasting consumption; grocery stores; supply chain flexibility; Regressionsanalys; väderlek och varuåtgång; prognostisering; konsumption; matvarubutik; supply chain flexibility;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in applied mathematics and industrial engineering aims to determine if and how weather affects the consumption of goods at small grocery stores. To study this, we conducted a regression analysis based on sales data from an ICA Nära. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility, CSR, som del av företagens varumärke : Påverkar CSR kunderna vid val av butik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emmeli Ahlin; Sandra Skog; [2013]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; branding; consumer choice; Corporate social responsibility; CSR; varumärke; konsumenters val;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING                                                                                       Titel: Corporate Social Responsibility, CSR, som del av företagens varumärke – Påverkar CSR kundernas val vid butik? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Emmelie Ahlin och Sandra Skog Handledare: Agneta Sundström Datum: 2013 – Maj Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur företag arbetar med CSR som del av varumärket och hur det inverkar på konsumenter vid val av butik. Metod: Studien har tillämpat kvantitativ metod och som stöd för datainsamling har en enkätundersökning genomförts. LÄS MER

 5. 5. Målmedvetenhet i butiker : Hur konkreta och abstrakta uppdrag påverkar konsumenters köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Martin Hult; Rasmus Dahlgren; [2013]
  Nyckelord :konsumentbetende; marknadsföring; eye-tracking;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur konkreta och abstrakta uppdrag påverkar konsumenters köpbeteende i livsmedelsbutiker. Genom en kvantitativ studie på Ica Maxi i Karlstad undersöktes hur uppdragets karaktär påverkar faktorer som antal observationer, spenderad tid i butiken samt antal produkter i varukorgen. LÄS MER