Sökning: "hur påverkar fritiden"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden hur påverkar fritiden.

 1. 1. Tidspressens påverkan på sjuksköterskors hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Nystås; Lovisa Olsson; [2022]
  Nyckelord :Health; nurses; time pressure; Hälsa; sjuksköterskor; tidspress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidspress inom vården kan leda till vårdskador och att patienter upplever vården som osäker. Sjuksköterskor ska enligt lag arbeta patientsäkert men på grund av tidspress finns inte alltid den möjligheten. Sjuksköterskans arbetsförhållanden begränsar fritiden och möjligheten att leva en hälsofrämjande livsstil. LÄS MER

 2. 2. Brukarinflytande inom LSS : En intervjustudie om personalens upplevelser av brukarinflytande på verksamhetsnivå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ejla Ruka; Eljesa Ruka; [2022]
  Nyckelord :User influence; room for maneuver; LSS; staff; organization; Brukarinflytande; handlingsutrymme; LSS; personal; verksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka personalens upplevelser av att möjliggöra brukarinflytande på verksamhetsnivå inom LSS. Inflytande på verksamhetsnivå innebär att kunna påverka beslut som verksamheten handhar med. Områden som studien har sitt fokus på är aktiviteter som genomförs på fritiden och att förändra lokaler på boendet. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljöns påverkan : En kvalitativ studie om socialarbetarnas uppfattning om hur deras arbete och arbetsplats påverkar den psykiska hälsan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Timothy Kristiansson; Emmie Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; arbetsmiljö; organisation; copingstrategier; stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en större förståelse och fördjupad kunskap för hur socialarbetare inom barnskyddsarbete i Sverige uppfattar att deras arbetsmiljö påverkar deras psykiska hälsa. Den metodologiska utgångspunkten är av kvalitativ ansats med hermeneutisk forskningsansats där semistrukturerade intervjuer tillämpats. LÄS MER

 4. 4. Flickor och pojkars önskemål gällande innehållet i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Ellinor Ohlsson; Kofi Adanuvor; [2021]
  Nyckelord :Elever; Genus; Idrott och hälsa; Könsnormer;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi bildat en uppfattning om att det finns skillnader i flickor och pojkars intressen inom ämnet idrott och hälsa. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka fysiska aktiviteter som elever i högstadiet önskar att ämnet idrott och hälsa ska innehålla. LÄS MER

 5. 5. Idrottslärares arbete med fysisk aktivitet och uppfattningar om att ha en fysioterapeut som resurs – en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Elsa Lindman; Eszter Sibinger; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapi; fysisk aktivitet; högstadium; idrott och hälsa; idrottslärare; skola; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undersökningar visar att ungdomars fysiska aktivitet minskar, samtidigt växer den upplevda ohälsan. Fysisk aktivitet har positiv effekt på hälsan, men skolidrotten räcker inte för eleverna för att nå upp i de rekommenderade doserna. LÄS MER