Sökning: "hur påverkar islam samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden hur påverkar islam samhället.

 1. 1. Med religionen som utgångspunkt i en sekulär vardag : En kvalitativ studie om fyra unga muslimers vardag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Patrik Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Disciplinerad social responsivitet; islam i Sverige; muslimer i Sverige; integration; socialpsykologi; religion och kultur;

  Sammanfattning : Denna uppsats i socialpsykologi undersöker hur muslimskt troende individer upplever det är att leva i ett svenskt samhälle. Undersökningen baseras på fyra stycken intervjuer med unga invandrande muslimer från Somalia. Fokus ligger på hur de upplever att deras religiösa tillhörighet påverkar deras vardagliga liv i ett sekulärt samhälle. LÄS MER

 2. 2. "En slöja är som ett iphone-skal, du skyddar det viktigaste du har" : Hur kommer fördomar till uttryck i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mathilda Nilsson; Niclas Woodbride; [2016]
  Nyckelord :religion; teaching; Islam; Islam; lärare; Islam; skola; fördomar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur eventuella fördomar mot Islam och muslimer ser ut och hur dessa hanteras i skolan. Det genomfördes kvalitativa intervjuer med 6 elever och 3 lärare för att finna ett resultat. Studien visar att det förekommer situationer där fördomar spelar en roll i skolan. LÄS MER

 3. 3. ‘Vi och dom‘ -Mediediskursen om Islam och muslimer : En kritisk diskursanalys av medierapporteringen om Islamiska Staten i Irak och Syrien

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Rebecka Lööv; [2015]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; discourse; media discourse; Islamic State; IS; newspaper articles; muslims; Kritisk diskursanalys; CDA; diskurs; IS; Islamiska Staten; Fairclough; media; mediediskurs; tidningsartiklar; Islam; muslimer; utbildningsområdet; kritiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom en kritisk diskursanalys av utvalda tidningsartiklar, redogöra för framställningen av Islamiska Staten (IS) i Irak och Syrien. Det avses genomföras i identifiering och analysering av framträdande diskurser i textmaterialet. LÄS MER

 4. 4. Muslimsk identitet och assimilation i det sekulära Sverige : En kvalitativ intervjustudie av det religiösa självförverkligandet utifrån jungiansk teori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2014]
  Nyckelord :religionsvetenskap; islam; muslim; assimilation; identitet; sekularisering; Jung; fenomenografi;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att utifrån jungiansk teori bilda en förståelse för hur assimilation påverkar muslimsk identitet och självförverkligande i en sekulär kontext. Detta genom en fenomenografisk analys av det empiriska materialet, vilket består av kvalitativa intervjuer med troende muslimer. LÄS MER

 5. 5. Den raka vägen : En studie om islamistiska organisationer och islamisk konvertering bland unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mijda Mustafa; [2011]
  Nyckelord :conversion; Islam; Islamism; religiosity; konvertering; islam; islamism; religiositet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar muslimskt konvertering bland unga vuxna i Sverige. Syftet är att undersöka vilka påverkansfaktorer som ligger bakom förekomsten av denna typ av konvertering. Genom att intervjua fyra konvertiter undersöks olika upplevelser, tankar och händelser i deras liv som kan ha bidragit till deras konvertering. LÄS MER