Sökning: "hur påverkar konflikter samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden hur påverkar konflikter samhället.

 1. 1. CRPD in Cambodia - Effectiveness of Inclusion through Affirmative Action in Employment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Jonsson; [2019]
  Nyckelord :labour law; human rights; persons with disabilities; affirmative action; Cambodia; CRPD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter ett våldsamt förflutet, med såväl invärtes som utvärtes konflikter så lämnades Kambodja att se hela sin statsapparat falla i spillror. Detta försatte landet i ett tillstånd som bär kvar sina spår än idag, där dess offentliga verksamhet lider av svaga institutioner och korruption, vilket i sin tur har lett till ett försvårande av att genomdriva och upprätthålla rättsliga regleringar. LÄS MER

 2. 2. Laver, då som nu : En fallstudie om efterbehandlingens vikt vid planering av gruvor

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sigvard Bast; Fredrik Schück; [2019]
  Nyckelord :Laver; copper mine; after-treatment; agents’ perspective; impact assessment; Laver; koppargruva; efterbehandling; aktörsperspektiv. konsekvensbeskrivning;

  Sammanfattning : Ökad efterfråga på koppar har inneburit att man börjat prospektera områden där kopparhalten är låg. Ett sådant område är Laver i Älvsbyn kommun där Boliden vill etablera ett dagbrott i vad som förut var ett gruvsamhälle men nu står övergivet. LÄS MER

 3. 3. ”Pippi Långstrump är så mycket mer än Elsa och Anna” - En studie om förskollärares förhållningsätt till barns populärkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Nikka; Lina Törnquist; [2019]
  Nyckelord :barn; förhållningssätt; förskola; förskollärare; populärkultur;

  Sammanfattning : Populärkultur är i och med det digitaliserade samhället mer tillgängligt för barn numera än tidigare. Detta gör populärkulturen kontroversiell och skapar således konflikter angående huruvida vilka populärkulturella influenser som ska få ta plats och användas i förskolans kontext. LÄS MER

 4. 4. "Vi bygger en stad": En studie om kulturella föreställningar i stadsplaneringen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Vladimir Okhnich; [2018]
  Nyckelord :trygghet; ordning; offentligt rum; barnkonsekvensanalyser; sociala konsekvensanalyser; socialt värdeskapande analyser; BKA; SKA; SVA; MACA; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I den här kulturanalytiska studien undersöker jag de kulturella normer och värderingar som ligger till grund för hur Stockholms stad bedriver stadsplanering. Mitt fokus är på de personer som gör stadsplaneringen, de så kallade stadsplanerarna. LÄS MER

 5. 5. Väljer vi ett polariserat samhälle? : En studie om individers sociala preferenser och hur de påverkar segregationens utformning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Foureaux; Stephanie Liang; [2017]
  Nyckelord :Residential segregation; social mix; housing mix; identity; stigmatization; social diversity; Boendesegregation; social blandning; blandade upplåtelseformer; identitet; stigmatisering; social mångfald;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi ämnat att öka förståelsen för hur människor påverkar segregationen genom sina egna preferenser. Vi har undersökt hur halmstadsbor resonerar kring segregationen i Halmstad och kring sina egna och andra bostadsområden i staden. LÄS MER