Sökning: "hur påverkar sagor barn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden hur påverkar sagor barn.

 1. 1. "Att sitta med en kaninunge i knäet, då händer det mycket i en barnkropp"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emilié Hammarsköld Persson; [2016]
  Nyckelord :barn; djur; förskola; utveckling;

  Sammanfattning : Denna uppsats försöker ge en bild av hur djur, levande eller rekvisita, används i fyra förskolor. Syftet med detta arbete är att undersöka hur "djur" kommer in i deras verksamhet och på vilka sätt de kan påverka barns utveckling. LÄS MER

 2. 2. Ordförståelse i förskolan : Pedagogers syn på arbetet med yngre barns utveckling av ordförståelse i en stor barngrupp med blandad språkbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Elin Petersson; [2014]
  Nyckelord :Preschool; semantic field; interaction; vocabulary; large group; multi-lingualism.; Förskola; semantiska fält; samspel; ordförståelse; stor barngrupp; flerspråklighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på arbetet med ordförståelse för yngre barn i större barngrupper där barnen har blandad språkbakgrund. Frågeställningarna är hur förskollärarna arbetar med att introducera nya ord, vad de tror påverkar inlärningen och hur utvecklingen av språket påverkas av faktorerna kring barngruppen. LÄS MER

 3. 3. Sagans olika roller utifrån ett pedagogiskt perspektiv : En studie om sagans betydelse för ett barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Anette Wagner; Anette Sundkvist; [2012]
  Nyckelord :förskola; pedagogisk metod; saga; sagor; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att se sagans betydelse för ett barn i förskoleålderns språkliga utveckling. Syftet var även att undersöka hur pedagogers och föräldrars engagemang kan bidra.  Metoden som använts i examensarbetet är en kvalitativ undersökning på två förskolor med olika förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Matematik i sagans värld och pedagogers roll att inspirera och synliggöra matematik i förskolan

  C-uppsats,

  Författare :Lotten Ljungström; [2011]
  Nyckelord :Saga; Matematik; Erfarenhetsvärld; Synliggöra;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur pedagoger kan utveckla intresset för matematik hos förskolebarngenom sagoläsning och sagoberättande.Huvudfråga: Vilket förhållningssätt har pedagogerna till matematik i förskolan?Metod och material: Undersökningen består av intervjuer med sex pedagoger på en förskola samtbarnobservationer med sagoläsning med fyra barn vid två olika tillfällen. LÄS MER

 5. 5. Matematik i sagornas förtrollade värld - En studie kring hur sagor/berättelser påverkar barns matematiska begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rebecka Henrikson; Malin Jensen; [2011]
  Nyckelord :aktionslärande; begreppsförståelse; förskola; matematik; muntligt berättande; sagor;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om sagor har betydelse för den matematiska begreppsförståelsen hos yngre barn. Vid tidigare forskning kring sagornas betydelse för inlärningen har fokus legat på svenska språket till exempel i ordförståelse och som introduktion till läs- och skrivprocessen. LÄS MER