Sökning: "hur påverkar stress kroppen"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden hur påverkar stress kroppen.

 1. 1. Fysisk aktivitet och stress bland unga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Böhme; [2019]
  Nyckelord :Barn; barns utveckling; elev; fysisk aktivitet; hjärna; stress; ungdomar;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt beskriver hur fysisk aktivitet och stress är kopplade till varandra, genom att förklara hur dessa två påverkar kroppen och hjärnan på motsatta sätt. Syftet är att kunna beskriva och diskutera hur skolorna kan minska stressen bland barn och ungdomar med hjälp av fysisk aktivitet i skolan. LÄS MER

 2. 2. Följsamhet till egenvård och livsstilsförändringar vid Diabetes Mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Simone Johansson; Jenny Sundström; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Egenvård; Patientutbildning; Personcentrerad omvårdnad; Sjukdomshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom där antalet drabbade ökar varje år. Sjukdomen innebär livslång behandling och det krävs kontinuerligt engagemang från den som lever med sjukdomen. Det ställs höga krav på att dessa personer ska kunna sköta sin vård självständigt. LÄS MER

 3. 3. Kopparassocierad kronisk hepatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Djerf; [2019]
  Nyckelord :kopparassocierad; kronisk hepatit; cirrhos; koppar; ackumulation; koppartoxikos; hund; etiologier;

  Sammanfattning : Kronisk hepatit är relativt vanligt förekommande hos hund och kan orsakas av många olika etiologier, varav en är förhöjd upplagring av koppar i levern. Koppar är ett essentiellt spårämne som intas med födan. Fysiologiskt sker den främsta kopparupplagringen i levern och kopparöverskott utsöndras främst från kroppen via gallan. LÄS MER

 4. 4. Ska vi arbeta mindre? - En kvalitativ studie om upplevd energinivå kopplat till arbetade timmar, skiftarbete och återhämtning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanna Ahlström; Jonatan Serti; [2018-08-28]
  Nyckelord :Återhämtning; minskad arbetstid; kortare arbetsdag; stress; skiftarbete; sömn; produktivitet; effektivitet;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur arbetstagarnas upplevda energinivå kan relateras till arbetsdagens längd och hur en kortare arbetsdag jämfört med en längre arbetsdag kan påverka den upplevda prestationen på arbetet. Studien undersöker även hur möjlighet till återhämtning kan kopplas till upplevd stress, och hur skiftarbete i dagligvaruhandeln påverkar denna möjlighet till återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Livmoderinflammation hos mjölkkor efter kalvning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Fanny Anderholm; [2018]
  Nyckelord :hormonförändring; immunförsvar; livmoderinflammation; mjölkkor; negativ energiba-lans; NEFA; postpartum;

  Sammanfattning : Produktionstrycket i dagens mjölkindustri är mycket högt, vilket innebär stora påfrestningar på de högproducerande mjölkkorna. Avel för specifika produktionsegenskaper har gjort att dagens mjölkproducerande kor har svårt att bli dräktiga samt de löper en ökad risk för att drabbas av livmoderinflammation, negativ energibalans och olika störningar i postpartumperioden. LÄS MER