Sökning: "hur påverkar stress ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden hur påverkar stress ungdomar.

 1. 1. Ungdomar och smartphones : En kulturanalytisk studie av identitetsskapande bland unga

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Edgar Mirjamsdotter; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; identitet; mobiltelefoner; smartphones; stress;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att undersöka vad det betyder för gymnasie-ungdomar att ha mobiltelefoner, hur telefonen påverkar premisserna för dem att skapa sin identitet och orientera sig i sin vardag, hur de förhåller sig till privatliv och nätet samt vilka gemenskaper som blir tillgängliga via mobiltelefonen. Materialet består av en observation, sju kvalitativa intervjuer och fyra självreflekterande dagböcker som jag analyserat med hjälp av begreppen identitet och performativitet. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sanna Modin; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; youth; adolescent; media; critical discourse analysis; welfare; postmodernism; individualism; Psykisk ohälsa; ung; ungdom; media; kritisk diskursanalys; välfärd; postmodernism; individualism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland unga ökar ständigt, tillsammans med de mediala debatterna kring ämnet. Media har en stark maktposition varför det är av vikt att kritiskt utforska massmedias framställning av det ökade folkhälsoproblemet. LÄS MER

 3. 3. Påverkan på familjerelationer för syskon till barn med cancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hedvig Bergegård Flinkfelt; Lina Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :Children; adolescent; relations; childhood cancer; family; Barn; ungdomar; relation; cancer hos barn; familj;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn drabbas av cancer påverkas hela dess familj. De friska syskonens vardagsliv och familjerelationer riskerar att ändras drastiskt. Syfte: Syftet var att beskriva hur ett barns cancerdiagnos påverkar relationen mellan det friska och det sjuka syskonet, samt mellan det friska syskonet och föräldrarna. LÄS MER

 4. 4. ”Jag känner mig inte bra nog” : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av hur sociala medier påverkar deras hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Fridehjelm; Linn Broström; Ida Olsson; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; health norms; mental health; sense of coherence; social media; sociocultural theory; Hälsonormer; känsla av sammanhang; psykisk hälsa; sociala medier; sociokulturell teori; ungdomar;

  Sammanfattning : Bland ungdomar i åldrarna 16-18 i Sverige har den psykiska ohälsan ökat de senaste åren och förväntas att fortsätta öka. Sverige är ett av de mest digitaliserade länder där 99 % av de svenska ungdomarna har tillgång till och estimeras använda sociala medier från två till över sex timmar dagligen. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården utifrån ett livsvärldsperspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adam Björn Delfalk; Robert Strindberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Experiences; Perioperative Care; Life World Perspectives; Patient-Centered Care; Ungdomar; Upplevelser; Perioperativ vård; Livsvärldsperspektiv; Patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den perioperativa vården syftar till en individuellt anpassad vård som tillgodoser patientens unika behov. Kvalitativ forskning om ungdomars upplevelser av detta är begränsad.  Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården. LÄS MER