Sökning: "hur påverkar tekniken samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden hur påverkar tekniken samhället.

 1. 1. Ledningens internkommunikation som verktyg i förändringsprocessen ur ett medarbetarperspektiv

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Indira Cavka; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förändringstakten i hela samhället har blivit snabbare genom åren och det är framför allt tekniken som driver denna utveckling menar Olsson (2017). Organisationer ställs inför många utmaningar och förändringar inom verksamheten är nödvändiga för organisationens överlevnad. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om hur IKT kan implementeras i skolan utifrån gymnasielärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Moa Norberg; Victor Svensson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det pågår en digitalisering av samhället, vilken inte minst är märkbart i skolväsendet. I och med Sveriges digitaliseringsstrategi har informations- och kommunikationsteknik (IKT) intagit en alltmer central roll i läroplanen. Denna förändring påverkar hur lärare organiserar sitt arbete och därmed hur lärandemiljön utformas och skapas. LÄS MER

 3. 3. “Hör du mig?! Ser du mig?!” : En kvalitativ intervjustudie om social interaktion, digital scenmiljö ochrekryterares bedömningsmöjligheter under digitala anställningsintervjuer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Norberg; Miranda Pojen; [2022]
  Nyckelord :Digital job interviews; social interaction; non-verbal communication; digital setting; recruiters; assessment possibilities; Digitala anställningsintervjuer; social interaktion; icke-vokal kommunikation; digital scenmiljö; rekryterare; bedömningsmöjligheter;

  Sammanfattning : Due to the restrictions during the covid-19 pandemic, organizations have needed to implement digital job interviews instead of physical job interviews. This will probably remain in the future because digital job interviews are not only due to the pandemic but also the digitalization in general. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på revisorsprofessionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Oliver Åkvist; Linus Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Digitization; Auditing; Cloud services; Automation; Big data; Profession; Theory of professions.; Digitalisering; Revision; Molntjänster; Automatisering; Big data; Profession; Professionsteori.;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Digitaliseringen är en process som påverkar stora delar av samhället. Tidigare studier har påvisat att digitaliseringen har lett till förändringar av olika professioner, vilka kan beskrivas som yrkesgrupper som uppfyller vissa kriterier. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares resonemang kring språkutveckling genom digitalaverktyg : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nathalie Karlsson; Johanna Winbro; [2021]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; digitala verktyg; förskollärare; digitalisering;

  Sammanfattning : Inledning Tidigare forskning beskriver den digitala tekniken samt dess betydelse i samhället och hur denna har kommit att integrerats i förskolans verksamheter på senare år. Integreringen har visats sig vara både långsam och komplex och vi kan hitta förskollärare som både är förespråkare samt motståndare till detta. LÄS MER