Sökning: "hur påverkas barn av socioekonomisk bakgrund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hur påverkas barn av socioekonomisk bakgrund.

 1. 1. Går det att sätta en prislapp på hälsa? : En kvalitativ studie om föräldrars syn på ekonomi och hälsa.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nadine Huchthausen; [2018]
  Nyckelord :Determinants of health; Economy; Health; Health literacy; Socioeconomic status; Bestämningsfaktorer; Ekonomi; Health literacy; Hälsa; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik och forskningsrapporter från bland annat Världshälsoorganisationen visar att hälsan världen över är ojämlikt fördelad och att socioekonomisk status, socialt kapital och health literacy är bidragande faktorer. Föräldrars utbildningsnivå och inkomst kan påverka barns hälsa och uppväxtvillkor och barn tillhörande riskgrupper har sämre förutsättningar till hälsa. LÄS MER

 2. 2. Socioekonomiska faktorers inverkan på barns orala hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Morström; Sara Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Oral hälsa; socioekonomi; barn; föräldrar; karies.;

  Sammanfattning : Introduktion: Enligt FN:s barnkonvention ska alla barn ha rätt till god hälsa och rätt till sjukvård, som även innefattar tandvård. Sveriges tandvårdslag beskriver hur tandvården ska ge vård på lika villkor till hela befolkningen samt ansvara för gratis tandvård till och med 19 års ålder. LÄS MER

 3. 3. Livsstil i ljuset av Habitus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Cecilia Nilsson; Madelein Bremer Thudén; [2012-10-24]
  Nyckelord :Barn; fysisk aktivitet; habitus; kost; livsstil;

  Sammanfattning : Den här studien är: (1) En del av en andra fas i ett internationellt projekt med huvudsyfte att ökaförståelsen för om och hur olika faktorer påverkar utvecklandet av en (in)aktiv livsstil, samtutforska om faktorerna är samma i olika sociala grupper i samhället. (2) En egen studie med syftetatt utforska hur fenomenet habitus kommer till uttryck i smak och val av kost och fysisk(in)aktivitet hos barn i årskurs sju som kommer från ett område med hög invandrartäthet ochsocioekonomisk låg status. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars val av förskola : En enkätstudie med fokus på valfrihet utifrån ett samhällsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :June Ring Selvén; Maria Snickars; [2010]
  Nyckelord :diskurser; habitus; förskolekultur; samhällsstrukturer; socioekonomi; värdegrund;

  Sammanfattning : Utgångspunkten till examensarbetet var ett intresse kring frågan har alla förskolebarn samma utvecklingsförutsättningar oavsett levnadsvillkor? Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som föräldrar värderar som viktiga för sina barn vid förskolevalet och analysera socioekonomiska strukturer och samhällskulturer som kan påverka detta val. Huvudfrågeställningarna är: På vilket sätt påverkar föräldrarnas socioekonomiska bakgrund när de väljer förskola för sitt barn? Vilka faktorer värderar föräldrar som viktiga kring förskolevalet? Metoden är en enkätstudie med 26 värderingsfrågor där föräldrar har fått besvara hur de bedömt olika faktorers påverkansgrad när de valt förskola för sitt barn. LÄS MER