Sökning: "hur rasism uppstår"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hur rasism uppstår.

 1. 1. Lobotomerad färgblind- Studie- och yrkesvägledares syn på etniska identiteter- ur ett postkolonialt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Eva Nilsson; [2018]
  Nyckelord :postkolonialism; antirasism; etnicitet; ras; tolerans;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en global värld där den internationella migrationen har förändrat människors och nationers livsvillkor. Vår värld har ett kolonialt förflutet och kolonialismen präglar fortfarande världen genom etnisk segregation och stereotypa föreställningar om ”de Andra”. LÄS MER

 2. 2. "Jag vakna upp och va Suedi" : En studie om identitet och grupptillhörighet i svensk hiphop

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Vesna Bursac; [2018]
  Nyckelord :Hiphop; utanförskap; intersektionalitet; identitet; intersektioner;

  Sammanfattning : Hiphop har under en längre tid fungerat som ett forum för individer att utrycka sitt motstånd mot politiska åtaganden samtidigt som det har fungerat som ett forum där olika identiteter skapas och uttrycks. Tidigare studier har bland annat visat att hiphop skildrar ämnen som rasism, etnicitet och kultur, någonting som i många fall ligger som grund till förtryck. LÄS MER

 3. 3. Mellan hat och kritik : En begreppsutredning av islamofobi

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Lind; [2016]
  Nyckelord :islamofobi begreppsutredning begreppsanalys;

  Sammanfattning : Med jämna mellanrum uppstår diskussioner där islams/muslimernas närvaro uppfattas vara problematisk, vilket brukar aktualisera begreppet islamofobi. Att fastställa vad som tillhör en hatisk och tillika sinister inställning gentemot muslimer och vad som utgör en uppriktig men likväl välvillig kritik av särskilda föreställningar inom islam tycks emellertid vara ett brydsamt företag. LÄS MER

 4. 4. Hur unga utlandsfödda invandrare blir bemötta i det svenska samhället. : En kvalitativ och kvantitativ studie om diskriminering och rasism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Ahlén; Shermineh Rahmani; [2010]
  Nyckelord :Diskriminering; rasism; invandrare; ungdomar;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Ungdomar med utländsk bakgrund har enligt tidigare studier sämre förutsättning i skolan, arbeten och inom rättsväsendet, på grund av diskriminering. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur unga utlandsfödda ungdomar blir bemötta i det svenska samhället, samt att se om det finns vissa specifika mönster till varför det uppstår diskriminering i bland annat skolan. LÄS MER