Sökning: "hur reagerar barn"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden hur reagerar barn.

 1. 1. Centrala komponenter i omvårdnaden av pediatriska traumapatienter på en akutmottagning : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Larsson; Viktoria Strand; [2020]
  Nyckelord :Child; Components; Emergency department; Family; Nurse; Nursing care; Pediatric trauma; Support; Akutmottagning; Barn; Familj; Komponenter; Omvårdnad; Pediatriskt trauma; Sjuksköterska; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pediatriskt trauma är ett internationellt hälsoproblem som kräver att sjuksköterskan har ökad kunskap om barnets och dennes familjs behov, hur barnet reagerar på trauma både psykologiskt och fysiologiskt samt speciella färdigheter för att ge traumavård av god kvalitet. Att ge omvårdnad till dessa patienter kan vara komplext för sjuksköterskan, då vanligtvis även familjen finns närvarande. LÄS MER

 2. 2. Hur kommer det sig att vi ser på barns olikhet, på olika sätt? : En vetenskaplig essä om behovet av kollegial reflektion i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; differences; reflection; norms and values; interculturality; intersubjectivity; Förskola; olikheter; reflektion; normer och värden; interkulturalitet; intersubjektivitet;

  Sammanfattning : This essay deals with how we can look at children's differences and create an approach through interculturality as a method. The essay highlights the importance of collegial reflection, but also the individual reflection and that it is a necessity to create a common consensus on how to work with children who have a different pattern of behavior. LÄS MER

 3. 3. ”DET FANNS INTE ENS PÅ VÄRLDSKARTAN ATT HON SKULLE VARA ÖVERVIKTIG ELLER FET…” : En kvalitativ studie om hur kommunikationen upplevs mellan sjuksköterskor och småbarnsföräldrar vars barn har en ogynnsam kroppsvikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Lylia Tseljadinova; Sandra Granberg; [2019]
  Nyckelord :kroppsvikt; övervikt; undervikt; barn; BMI; sjuksköterskor; småbarnsföräldrar; dietist; småbarn;

  Sammanfattning : Bakgrund Ett barns kroppsvikt kan vara ett känsligt ämne. Inom vården är det extra viktigt att man väljer sina ord med omsorg när man behöver förmedla ett jobbigt besked. Det är inte ovanligt att föräldrar reagerar kraftfullt när det rör barns övervikt. LÄS MER

 4. 4. När livet tar en vändning : Föräldrars upplevelse av att ha ett cancersjukt barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felicia Rodenkirchen; Sandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :Parents; Child; Cancer; Experience; Feelings; Föräldrar; Barn; Cancer; Upplevelse; Känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barncancer är ett återkommande och skrämmande ämne. Varje år insjuknar ca 300 barn i cancer i Sverige. Detta drabbar givetvis barnen själva men också föräldrarna. För att få mer förståelse inom barncancervården behövs mer forskning om föräldrars upplevelser och vad som är viktigt för dem under sjukdomens förlopp. LÄS MER

 5. 5. Om vi bygger upp starka barn behöver vi inte ’’fixa’’ brutna vuxna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Miqaela Lund; [2019]
  Nyckelord :bowlbys anknytningsteori; bemötande; mänskliga rättigheter; olikheter; inkludering; bindning; anknytning; förskoleverksamhet; intervjustudie;

  Sammanfattning : Inledning Bowlbys anknytningsteori utgår från anknytningens eller bindningens betydelse för det lilla barnets mentala utveckling. Den emotionella bindningen till modern (eller annat modersubstitut) anses grundläggande för barnets fortsatta psykiska hälsa, utan den trygga tillgivna bindningen blir inte närhetsbehovet hos det lilla barnet tillfredsställt och blir då reagerar barnet med att då senare i livet vända sig till brottslighet, detta enligt Bowlbys egna observationer hos unga som begått brott (Perris, ss. LÄS MER