Sökning: "hur ser elever i grundskolan på religion"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hur ser elever i grundskolan på religion.

 1. 1. Låg- och mellanstadielärares attityder till religionsundervisning : En enkätstudie om nivån på undervisningen i religionskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniella Järpenberg; [2019]
  Nyckelord :religion; religious education; elementary school; attitudes; level; knowledge; teachers; RE; religion; religionsundervisning; grundskolan; attityder; nivå; kunskap; lärare; undervisning;

  Sammanfattning : Religious education is one of the subjects that’s included in the Swedish schools’ curriculum. This means that religion will be taught in school, from a low age. LÄS MER

 2. 2. Hur ser mellanstadielärare på begreppen livsfrågor och identitet kopplat till religionskunskapsämnet i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Strand; [2018]
  Nyckelord :grundskolan; identitet; identitetsskapande; livsfrågor; pragmatismen; religion; religionskunskapsämnet; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka lärares syn på begreppen identitet och livsfrågor kopplat till religionskunskapsämnet. Frågeställningarna som arbetet grundar sig på är ”hur ser lärare att religionskunskapsämnet kan vara ett identitetsutvecklande ämne?” samt ”på vilket sätt kan lärare stimulera elever att reflektera över livsfrågor och identitet?”. LÄS MER

 3. 3. EN KRITISK LÄROMEDELSANALYS : En studie av 10 läroböcker från 1995 till 2005 i religionskunskap på grundskolans senare del

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mohammed Zakholi; [2010]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Läroböcker; Fairclough; Kritiskdiskursanalys; Katolicism; Transitivitet; Modalitet; Andrafiering.;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag, både kvalitativt och kvantitativt, undersökt 10 läroböcker i religionskunskap i grundskolans senare del. Mitt undersökningsområde har varit katoliker och katolicismen. LÄS MER

 4. 4. Skolans värdegrund-en paradox? : en kritisk diskursanalys av programmen SET och Steg Vis

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Maria-Theresia Rosén; [2008]
  Nyckelord :Skola; likvärdighet; likformighet; likabehandlingsplan; SET; Steg Vis; demokrati; värdegrund; läroplan;

  Sammanfattning : Dagens svenska samhälle har förändrats från att ha varit av kollektivistiskt karaktär till att bli mer individualistiskt där fokus numera ligger på individen och hans/hennes fria val. Frågan är hur detta individualistiska tänkande kan förenas med lagen om alla barns och elevers rätt till lika behandling oavsett, kön, etnicitet, sexualitet, religion/trosuppfattning och funktionshinder? Denna uppsats är en kritisk diskursanalys av programmen SET och Steg Vis, vilka är program som i grundskolan används för att främja socialt och emotionellt lärande hos elever för att i förlängningen motverka våld och diskriminering. LÄS MER

 5. 5. Barns gudsföreställning och Guds betydelse för dem : en jämförande studie mellan åk 2 och åk 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Torbjörn Alsing; Mats Hedberg; [1995]
  Nyckelord :religionsdidaktik; religionspedagogik; utvecklingspsykologi; utvecklingsstadier; mognad; gudsbild; trosutveckling; livsfrågor; barnutveckling; barnatro; barn och religion;

  Sammanfattning : I vår kontakt med barn i förskolan och grundskolan har vi lagt märke till att barnen tidigt börjar undra och fråga om Gud och existentiella frågor. Så småningom, runt skolstarten, tycker sig barnen finna svar på många av dessa frågor: Gud är skapare och orsak till att vi människor och hela universum finns. LÄS MER